Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki - zmiana rozporządzenia

 

W dniu 18 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. poz. 412).

 

Zgodnie z tą nowelizacją zmienił się m.in. § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. poz. 1395, z 2021 r. poz. 1035 oraz z 2022 r. poz. 38). W tym paragrafie dodano przepis ust. 6, zgodnie z którym przeprowadzane w ramach opieki farmaceutycznej badanie diagnostyczne - o którym mowa w pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (Dz.U. poz. 153) - może być wykonane także bezpośrednio w izbie ekspedycyjnej albo w komorze przyjęć apteki ogólnodostępnej. pod warunkiem zapewnienia w tych pomieszczeniach rozdziału czasowego pełnionych przez nie funkcji oraz spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia, a w przypadku izby ekspedycyjnej - również pod warunkiem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i obsługi pacjentów po zakończeniu czasu przeznaczonego na przeprowadzanie badań diagnostycznych, wyznaczanego w ramach rozdziału czasowego funkcji pełnionych przez tę izbę.

 

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP4/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj