Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Warunki zdrowotne wymagane od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim – nowe rozporządzenie

 

W dniu 10 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (Dz.U. poz. 338), wydane na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1353 oraz z 2021 r. poz. 1653).

 

Rozporządzenie określa:

• wykaz chorób i stanów chorobowych, które mogą spowodować niezdolność marynarza do pracy na statku morskim, oraz zakres przeciwwskazań, ograniczeń lub warunków wykonywania pracy na statku morskim;

• zakres badań lekarskich przeprowadzanych w celu wydania świadectwa zdrowia oraz warunki ich przeprowadzania;

• wzór świadectwa zdrowia oraz tryb rejestracji i wydawania świadectw zdrowia w systemie informacyjno-kontrolnym dla portów polskich (PHICS).

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia do postępowań w sprawie wydania świadectwa zdrowia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (Dz.U. poz. 2105), z tym że świadectwo zdrowia wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. Świadectwa zdrowia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

 

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w zakresie swojej regulacji wdrażają dyrektywę Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2009 r., s. 30, oraz Dz.Urz. UE L 22 z 26.01.2018 r., s. 28).

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim (Dz.U. poz. 2105), które utraciło moc 14 listopada 2021 r., zgodnie z art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz.U. poz. 2197).

 

 

Oprac. Anna Gałązka

specjalistka ds. legislacji

BP3/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj