Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Tryb uznawania za wypadek przy pracy zdarzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3 i art. 3a ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – nowe rozporządzenie

 

W dniu 1 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. poz. 223), wydane na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 oraz z 2021 r. poz. 1621 i 1834).

 

Rozporządzenie stosuje się do zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 i art. 3a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami. W przypadku zdarzeń wymienionych w art. 3 ust. 3 i art. 3a tej ustawy, zaistniałych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r., w stosunku do których przed tym dniem nie sporządzono karty wypadku, sporządza się ją zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do tego rozporządzenia.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 1618), które utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834).

 

Oprac. Anna Gałązka

specjalistka ds. legislacji

BP3/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj