Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Apteczki okrętowe, apteczki medyczne i wzór karty zdrowia dla marynarza na statku morskim – nowe rozporządzenie

 

W dniu 25 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza na statku morskim (Dz.U. poz. 2275) ,wydane na podstawie art. 72 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1353 oraz z 2021 r. poz. 1653).

 

Rozporządzenie wdraża dyrektywę Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz.Urz. WE L 113 z 30.04.1992, s. 19 – Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 21, Dz.Urz. UE L 284 z 31.10.2003, s. 1 – Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, s. 447, z późn. zm.) oraz dyrektywę Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2009, s. 30 oraz Dz.Urz. UE L 22 z 26.01.2018, s. 28). Rozporządzenie określa:

 

• wymagania dotyczące wyposażenia apteczek okrętowych oraz apteczek medycznych (stanowiących wyposażenie środków ratunkowych) w odpowiednie rodzaje i ilości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i odtrutek, sposobu ich przechowywania, kontroli, wymiany oraz ewidencjonowania

• wykaz substancji i materiałów znajdujących się na statku morskim, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia

• wzór karty zdrowia dla marynarza na statku.

 

Poprzednie rozporządzenie w tej sprawie (Dz.U. poz. 2106) utraciło moc z dniem 15 listopada 2021 r. na podstawie art. 79 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz.U. poz. 2197).

 

Oprac. Anna Gałązka

specjalistka ds. legislacji

BP2/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj