Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Ogólne przepisy bhp – zmiana rozporządzenia

 

W dniu 20 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 2088).

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. poz. 1650, z późn. zm.) i w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji (UE) 2019/1832 z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą załączniki I, II i III do dyrektywy Rady 89/656/EWG w odniesieniu do dostosowań o charakterze czysto technicznym (Dz.Urz. UE L 279 z 31.10.2019, s. 35).

 

Liczne zmiany wprowadzone do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. są skutkiem dodania, w § 2 tego rozporządzenia, pojęcia „substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie”, definiowanych jako substancje albo mieszaniny, o których mowa w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1). Nowe brzmienie otrzymał załącznik nr 2 do rozporządzenia, określający szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej (dalej: ŚOI). Zgodnie z § 1 tego załącznika ŚOI dobiera się i stosuje:

 

• w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub wystarczająco ograniczyć związanego z nimi ryzyka przez organizację pracy lub zastosowanie środków ochrony zbiorowej

• odpowiednio do występujących na stanowisku pracy zagrożeń, określonych na podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej warunki w danym miejscu pracy, wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika.

 

W zależności od stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności ŚOI pracodawca powinien określić warunki ich stosowania, zwłaszcza czas i przypadki, w których ŚOI powinny być używane. Zgodnie z § 3 załącznika ŚOI dostarczane pracownikom nie mogą same z siebie stanowić źródła zagrożenia i muszą być dopasowane do pracownika (lub powinny mieć regulację pozwalającą na ich dopasowanie), a w przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności jednoczesnego stosowania kilku ŚOI dopasowuje się je względem siebie w sposób niepowodujący pogorszenia ich właściwości ochronnych.

 

W instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wymagających używania ŚOI uwzględnia się informację o rodzaju ŚOI koniecznych do stosowania przy wykonywaniu danej pracy. Instrukcje powinny określać (w sposób zrozumiały dla pracowników) zasady używania, kontroli i konserwacji ŚOI. Te środki stosuje się zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcją producenta. W razie potrzeby pracodawca może zorganizować pokazy używania ŚOI.

 

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka

specjalistka ds. legislacji

BP1/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj