Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Kwalifikacje kierowców – zmiany w ustawach

 

W dniu 4 listopada 2021 r. została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1997).

 

Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz.Urz. UE L 112 z 02.05.2018, s. 29), a ponadto zmienia ustawy: z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

 

Zmiany dotyczą:

• doprecyzowania i rozszerzenia stosowania wyjątków w zakresie dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/ EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG

• ustanowienia karty kwalifikacji kierowcy jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, któremu nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95

• wymiany informacji o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy

• wprowadzenia profilu kierowcy zawodowego jako zestawu danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie karty kwalifikacji kierowcy i świadectwa kwalifikacji zawodowej, wykonanie badań lekarskich i psychologicznych rozszerzenia instytucji zawieszenia uprawnień do kierowania pojazdami i ograniczenia przypadków stosowania skierowań kierowców na badania lub kursy.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka

specjalistka ds. legislacji

BP1/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj