Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - zmiana rozporządzenia

28 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1099), wydane na podstawie art. 2 375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).

 

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972 oraz z 2007 r. poz. 1420) w zakresie pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zmiana w § 1a pkt 2 lit. a-c oraz e rozporządzenia), odbywania instruktażu ogólnego (§ 10 ust. 1 rozporządzenia) oraz szkolenia okresowego (§ 14 ust. 2 pkt 5 i 6), a także przeprowadzania szkolenia okresowego (§ 15 ust. 2 i 4 rozporządzenia).

Rozporządzenie zmienia również załącznik nr 2 do rozporządzenia - wzór Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz załącznik nr 3 do rozporządzenia - wzór Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp wydane przed wejściem w życie tego rozporządzenia zachowują moc, a ponadto karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp mogą być nadal stosowane zgodnie z dotychczasowym wzorem bez obowiązku stawiania na nich pieczęci lub pieczątek, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalista ds. legislacji

BP 7/2019

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj