Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych - nowe rozporządzenie (Dz.U. 2016 poz. 1036).

Wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych - nowe rozporządzenie

 

19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. poz. 1036).

 

Rozporządzenie, wydane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542) określa:

  1. wymagania w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara,
  2. procedury oceny zgodności,
  3. zakres dokumentacji technicznej,
  4. sposób oznakowania,
  5.  elementy deklaracji zgodności.

 

Rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 164, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2015, str. 26/2 oraz Dz. Urz. UE L 157 z 23.06.2015, str. 112).

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. poz. 2200 oraz z 2015 r. poz. 244), które utraciło moc 19 lipca 2016 r. zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542).

Zgodnie z przepisami przejściowymi (§ 69 i § 70 rozporządzenia), urządzenia ciśnieniowe i zespoły wprowadzone do obrotu przed dniem 19 lipca 2016 r. mogą być nadal udostępniane na rynku lub oddawane do użytku. Certyfikaty i decyzje jednostek oceniających zgodność wydane dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów przed dniem 19 lipca 2016 r., na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swoją ważność.

 

Oprac. Anna Gałązka

specjalistka ds. legislacji

BP  9/2016

 

 

 

 

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj