Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Potwierdzanie na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków - zmiany w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz. 910)

27 czerwca ogłoszono ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. poz. 910).

 

Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia wejścia w życie ustawy (1 września 2016 r.), jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a nie tak jak dotychczas - najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca będzie obowiązany także do zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy.

Jak wynika z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy, zmiana ma na celu zwiększenie ochrony praw pracowników oraz zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu. Ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych. Zmiana ma również na celu udostępnienie Państwowej Inspekcji Pracy bardziej efektywnego narzędzia do zapewnienia skuteczności kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników.

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP 8/2016

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj