Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Znakowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 365 każdy dający się rozmontować składnik systemu powinien zostać oznakowany wyraźnie, trwale i w sposób uniemożliwiający jego usuniecie, z wykorzystaniem metody nie wywierającej szkodliwego wpływu na materiały.

Znakowanie powinno zawierać następujące informacje:

 • dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
 • nazwę, znak albo inny symbol identyfikacyjny producenta lub dystrybutora,
 • podany przez producenta numer partii albo numer seryjny składnika.

Symbole w znaku identyfikacyjnym powinny być czytelne i łatwe do rozróżnienia.

Znakowanie sprzętu do nadawania pozycji podczas pracy

Pasy biodrowe (monterskie) i linki opasujące przeznaczone do nadawania pozycji w podparciu powinny być znakowane w sposób jasny, jednoznaczny i trwały z zastosowaniem metody nie wywołującej szkodliwego wpływu na materiał, z podaniem następujących informacji:

 • numeru normy EN 358,
 • nazwy, znaku towarowego albo innego znaku identyfikującego producenta lub dystrybutora odpowiedzialnego w imieniu producenta za działanie lub ponoszącego odpowiedzialność za zgodność z normą,
 • informacji identyfikującej wyrób u producenta, która powinna zawierać numer partii lub serii,
 • roku i miesiąca produkcji,
 • rodzaju włókien użytych jako surowiec (dla materiałów włókienniczych),
 • ostrzeżenia o konieczności przestrzegania instrukcji użytkowania producenta.

Znakowanie podzespołów kotwiczących

Znakowanie podzespołów kotwiczących powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 365, a ponadto musi zawierać dla urządzeń:

 • klasy C ( poziome liny zaczepowe ) informację o maksymalnej dopuszczalnej wartości siły mogącej działać na skrajne lub pośrednie punkty kotwiczenia,
 • klasy C i klasy E ( bezwładne masy kotwiczące) informację o:
  • maksymalnej liczbie pracowników korzystających równocześnie z urządzenia,
   konieczności stosowania amortyzatora,
   niezbędnej wielości odstępu od podłoża.
 • klasy E informację o rodzaju materiału konstrukcji i warunkach eksploatacji uznanych przez producenta za odpowiednie.