Model systemu zarządzania BHP wg polskich norm serii PN-N-18000

Model systemu zarządzania BHP
wg polskich norm serii PN-N-18000

W Polsce wymagania i wytyczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy określają normy PN-N-18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania” oraz PN-N-18004:2001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne”. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedstawiony w tych normach jest oparty na cyklu ciągłego doskonalenia (zwanym często cyklem Deminga lub PDCA).Obejmuje on następujące elementy:
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa i politykę bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • planowanie działań, na które składa się ustalanie celów ogólnych i szczegółowych oraz sporządzanie planów ich realizacji; ocena ryzyka zawodowego i identyfikowanie obowiązujących przedsiębiorstwo wymagań prawnych to elementy systemu, które powinny umożliwić pozyskiwanie informacji niezbędnych do właściwego ustalania celów;
 • wdrażanie i funkcjonowanie, a w tym:
  • ustalenie struktury organizacyjnej i odpowiedzialności,
  • zapewnienie zasobów potrzebnych do wdrożenia i funkcjonowania systemu,
  • zapewnienie odpowiednich kompetencji i szkolenia oraz kształtowanie świadomości i motywowanie pracowników,
  • komunikowanie się,
  • dokumentowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • sterowanie pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami,
  • gotowość do reagowania na wypadki przy pracy i awarie;
 • sprawdzanie funkcjonowania systemu obejmujące monitorowanie i auditowanie oraz działania korygujące;
 • przegląd wykonywany przez kierownictwo i ciągłe doskonalenie.

Wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami i wytycznymi norm powinno nie tylko ułatwić dostosowanie się do wymagań obowiązującego prawa, ale również przyczynić się do osiągania coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.