BIRSE RAIL


BIRSE RAIL -  program „Zero tolerancji dla niebezpiecznych praktyk”

Notowanie na giełdzie londyńskiej przedsiębiorstwo Birse Rail stanowi część koncernu budowlanego Birse. Świadczy ono kompleksowe usługi budowlane i inżynieryjne dla kolejnictwa na terenie Wielkiej Brytanii. Obecnie Brise Rail zatrudnia łącznie z podwykonawcami 800 pracowników.

Czynniki sukcesu Brise Rail:

„Działalność organizacji oparta jest na efektywnej kontroli, procedurach, kompetencjach pracowników, a także właściwej kulturze organizacyjnej stanowiącej nieodłączną cześć przedsiębiorstwa’’.

Neil Thompson, Dyrektor, Birse Rail


Program „Zero tolerancji dla niebezpiecznych praktyk”.

W 2001 roku odnotowano w przedsiębiorstwie 6 wypadków (co drugi wypadek dotyczył podwykonawców Birse Rail). Tak wysokie wskaźniki wypadkowości zaniepokoiły najwyższe kierownictwo, które w efekcie zdecydowało się na wprowadzanie w przedsiębiorstwie programu pn. „Zero tolerancji dla niebezpiecznych praktyk”.

Idea „Zero tolerancji’’ została wdrożona na wszystkich poziomach zarządzania przedsiębiorstwem, a także wśród podwykonawców i dostawców. W celu realizacji programu:
 • przyznano dodatkowe fundusze na szkolenia,
 • wzmocniono rolę menedżera łańcuchów dostaw w kształtowanie polityki bezpieczeństwa,
 • określono zakres kompetencji bezpośredniego nadzoru i pracowników.

Jednakże skuteczna realizacja programu nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania najwyższego kierownictwa.

Postawa zarządu wobec BHP:

Będziemy wspierać program „Zero tolerancji dla niebezpiecznych praktyk”’.

Neil Thompson, Dyrektor, Birse Rail


Osiągnięte korzyści:

Zapoczątkowanie inicjatywy „Zero tolerancji dla niebezpiecznych praktyk” przyczyniło się do uzyskania wymiernych korzyści zarówno w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników jak i wymiernych korzyści ekonomicznych. W przedsiębiorstwie odnotowano:
 • spadek wskaźnika częstości wypadków o 69% (z 0,64 w 2001 roku do 0,2 w 2002 roku na 200 tys. przepracowanych godzin),
 • uzyskanie nagrody od Królewskiego Związku ds. Prewencji Wypadkowej za dokonania w zakresie bezpieczeństwa w sektorze budowlanym,
 • wzrost skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych,
 • wzrost zaangażowania pracowników i podwykonawców w działania na rzecz poprawy warunków pracy.

Wśród najistotniejszy korzyści dla działalności biznesowej należy wymienić:
 • spadek przerw w produkcji.
 • wzrost  liczby kontraktów,
 • wzrost zaufania klientów, którego przejawem jest rosnąca liczba odnawianych kontraktów,
 • poprawa relacji z dostawcami.


„Sukces inicjatywy przemawia sam za siebie. Gwarantujemy naszym pracownikom bezpieczne miejsce pracy, ograniczamy zakłócenia w prowadzeniu naszej działalności, a także wzmacniamy relacje z naszymi klientami i kontrahentami”.

Steve Jonem, Kierownik ds. Ubezpieczeń.


Koszt-korzyść:

Całkowite korzyści ekonomiczne wynikające z wprowadzenia programu „Zero tolerancji dla niebezpiecznych praktyk” nie zostały jeszcze dokładnie oszacowane. Zarząd jest jednak przekonany, że znaczny spadek liczby wypadków, dni absencji, a także roszczeń powypadkowych zdecydowanie przewyższy koszt wdrożenia inicjatywy „Zero tolerancji”. Pokazują to wstępne kalkulacje:

Przykładowo, roczny koszt zorganizowania szkolenia BHP dla pracowników produkcyjnych wynosi 15 tys. funtów, a koszty (pośrednie i bezpośrednie) straconego czasu pracy przez menadżerów na sprawy związane z niewłaściwymi warunkami pracy wynoszą w Brise Rail ok. 120 tys. funtów rocznie.