Wskaźniki najczęściej wykorzystywane

 

Jak wykazały badania przeprowadzone w grupie 60 przedsiębiorstw o różnym poziomie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy1, do wskaźników wynikowych wykorzystywanych w niemal wszystkich przedsiębiorstwach należy liczba wypadków przy pracy. Znacznie rzadziej stosowane są te wskaźniki wynikowe, których stosowania nie wymagają przepisy prawa, takie jak na przykład liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych, którą rejestruje 50% ogółu badanych przedsiębiorstw. Najpowszechniej stosowany wskaźnik wiodący, który charakteryzuje warunki pracy, to liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Zarówno liczba wypadków przy pracy, jak i liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia są wskaźnikami stosowanymi praktycznie z tą samą częstością w przedsiębiorstwach o wysokim i niskim poziomie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (rys.3). Wynika to przede wszystkim z konieczności przekazywania informacji o ich wartościach do ZUS w celu wyznaczenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wśród przyjmowanych wskaźników wiodących, które odnoszą się do realizowanych działań, w ponad 60% badanych przedsiębiorstw wymienia się liczbę pracowników uczestniczących w szkoleniach na tematy bhp oraz liczbę stanowisk pracy, na których przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego, co jest niewątpliwie związane z realizacją ustalonych w prawie wymagań1. Należy jednak podkreślić, że wszystkie wskaźniki wiodące odnoszące się do realizowanych działań, podobnie jak wskaźniki wynikowe, których stosowania nie wymaga prawo, są znacznie częściej stosowane w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie zarządzania (rys.3).

 

Rys.3. Procent przedsiębiorstw o wysokim i niskim poziomie zarządzania BHP, wykorzystujących poszczególne wskaźniki do pomiaru i oceny funkcjonowania w obszarze BHP (źródło: Pawłowska Z., Ordysiński Sz.: Ocena przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących, Raport niepublikowany z realizacji projektu badawczego realizowanego w programie wieloletnim pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, CIOP-PIB 2013)

 

Badania wykazały, że przedsiębiorstwa o wysokim poziomie zarządzania BHP stosują większą liczbę wskaźników, zarówno wynikowych, jak i wiodących, do pomiaru i oceny funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy2.

 

Wskazówki dotyczące wyboru wskaźników wynikowych i wiodących do pomiaru i oceny funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy można znaleźć w załączonych „Wytycznych do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących”.

 

Pobierz wytyczne do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących


1 źródło: Pawłowska Z., Ordysiński Sz.: Ocena przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących, Raport niepublikowany z realizacji projektu badawczego realizowanego w programie wieloletnim pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, CIOP-PIB 2013

2 źródło: Pawłowska Z., Ordysiński Sz.: Ocena przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących, Raport niepublikowany z realizacji projektu badawczego realizowanego w programie wieloletnim pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, CIOP-PIB 2013