Wybór wskaźników

 

Wskaźniki wynikowe i wiodące do pomiaru i oceny funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy są ustalane w procesach planowania. Zgodnie z normami PN-N-18001 oraz PN-N-18004 celom ustalanym w procesie planowania – zarówno ogólnym, jak i szczegółowym - należy przypisywać mierzalne wskaźniki, które mogą być podstawą do oceny efektów działań odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawą do określenia celów i odpowiadających im wskaźników jest analiza informacji o obecnym funkcjonowaniu i jego wynikach, która obejmuje w szczególności porównanie stanu istniejącego z wymaganiami i standardami przyjętymi przez przedsiębiorstwo i identyfikację tych obszarów, w których konieczna lub wskazana jest poprawa. Proces ustalania wskaźników wynikowych i wiodących oraz ich zasady ich wykorzystywania do monitorowania realizacji planów i ich ewentualnego korygowania ilustruje w poglądowy sposób rys. 2.

 

Rys. 2.  Wskaźniki wynikowe i wiodące w procesach planowania i monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Więcej informacji na temat zasad wyboru wskaźników wynikowych wiodących można znaleźć w załączonych „Wytycznych do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących”.

 

Pobierz wytyczne do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących