Wskaźniki wynikowe

 

Wskaźniki wynikowe stosowane do pomiaru i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszą się tradycyjnie do wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do coraz częściej wykorzystywanych wskaźników wynikowych należą także liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub liczba osób odczuwających dolegliwości związane z pracą. Związane z wypadkami przy pracy i absencją wskaźniki ekonomiczne, takie jak koszty wypadków przy pracy lub koszty absencji chorobowej, mogą wspomagać procesy decyzyjne w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowe wskaźniki wynikowe do pomiaru i oceny funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy zestawiono w tablicy 1, przedstawiając równocześnie zalety i wady ich zastosowań.

 

Tablica 1. Podstawowe zalety i wady wskaźników wynikowych

Wskaźniki

Zalety

Wady

 • Wskaźnik częstości wypadków przy pracy (na liczbę pracujących,  liczbę roboczogodzin lub jednostkę produkcji) 
 • Wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy
 • Wskaźnik chorób zawodowych
 • Wskaźnik absencji chorobowej
 • Średni koszt jednego wypadku przy pracy
 • można je wyznaczyć na podstawie danych dostępnych w rejestrach przedsiębiorstwa, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zbieranie danych
 • są łatwe do zrozumienia
 • mogą być wykorzystywane do porównań stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych przedsiębiorstwach,
 • są przydatne do analizy trendów
 • mogą odzwierciedlać ekonomiczne koszty bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • mierzą straty, nie dostarczając informacji o występujących niezgodnościach
 • odzwierciedlają minione, a nie aktualne działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nie są odpowiednie do oceny funkcjonowania w tych przedsiębiorstwach, w których wypadki przy pracy i choroby zawodowe nie występują,
 • zależą od poziomu zgłaszalności wypadków przy pracy
 • Koszty wypadków przy pracy
 • Koszty absencji chorobowej związanej z pracą
 • są przydatne do analiz ekonomicznych decyzji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 • mogą motywować do podejmowania działań prewencyjnych
 • brak powszechnie akceptowanej metody wyznaczania i związany z tym brak porównywalności między przedsiębiorstwami
 • często określane na podstawie oszacowań
 • Liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • dostarczają informacji o zagrożeniach i niezgodnościach w funkcjonowaniu przed wystąpieniem wypadku o poważniejszych konsekwencjach
 • brak powszechnie przyjętej definicji zdarzenia potencjalnie wypadkowego i związany z tym brak porównywalności wskaźników między przedsiębiorstwami
 • konieczność wdrożenia systemu rejestrowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • ograniczona zgłaszalność zdarzeń do rejestrów przedsiębiorstwa
 • Liczba osób odczuwających dolegliwości związane z pracą
 • dostarczają informacji o zagrożeniach i niezgodnościach w funkcjonowaniu przed wystąpieniem poważniejszych zachorowań 
 • wymagają prowadzenia badań ankietowych lub wywiadów
 • są wyznaczane na podstawie ocen subiektywnych
 • brak powszechnie przyjętej metody wyznaczania i związany z tym brak porównywalności między przedsiębiorstwami

 

Więcej informacji na temat wskaźników wynikowych, zasad ich wyboru i wyznaczania można znaleźć w załączonych wytycznych do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących.

 

Pobierz wytyczne do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem wskaźników wynikowych i wiodących