Perspektywa klientów wewnętrznych


Perspektywa klientów wewnętrznych odnosi się wszystkich pracowników firmy. Na tę perspektywę składają się powiązane ze sobą dwa cele:
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom, której miernikami są między innymi wskaźniki wypadków przy pracy, chorób zawodowych, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia oraz
  • zapewnienie dobrostanu pracowników czyli takiego ich dobrego samopoczucia, które przekładałoby się m.in. na wzrost wydajności i jakości ich pracy.