Wytyczne do opracowania dobrych praktyk związków zawodowych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Związki zawodowe są organizacją powołaną do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych pracowników.

Spełniają one bardzo ważną rolę jako przedstawicielstwo pracowników w kształtowaniu warunków pracy i zatrudnienia. Reprezentowanie pracowników na terenie zakładu pracy powierzone zostało ustawowo zakładowym organizacjom związkowym. Od ich aktywności, prawidłowego działania i jego skuteczności często zależy stan warunków pracy u danego pracodawcy, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szerokie uprawnienia zakładowej organizacji związkowej pozwalają na reagowanie na wszelkie nieprawidłowości jak też na uczestniczenie w kształtowaniu w zakładzie pracy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zmieniająca się niekorzystna sytuacja na rynku pracy, duże bezrobocie, ucieczka pracodawców od nawiązywania z osobami zatrudnionymi stosunku pracy, co powoduje, że priorytetem jest znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia bez zwracania uwagi na warunki pracy (bezpieczeństwo i higienę pracy) powodują, że coraz ważniejsze staje się aktywne angażowanie się zakładowych organizacji związkowych w kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Działania te powinny dotyczyć nie tylko możliwości ingerowania w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości, ale też występowania z inicjatywami poprawy warunków pracy nie tylko swoich członków, czy pracowników, ale też wszystkich osób zatrudnionych w zakładzie pracy.

Wytyczne stanowią podstawę opracowania dobrych praktyk przez zakładowe organizacje związkowe ułatwiających ich działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskażą jak i gdzie zakładowe organizacje związków zawodowych mogą i powinny inicjować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wytyczne opracowane zostały na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem badań w zakresie praktycznego realizowania ustawowych kompetencji oraz z wykorzystaniem dobrych praktyk w wybranych państwach.

Obejmują one następujące tematy:

  • Konsultacje
  • Komunikacja związki zawodowe – pracodawca
  • Kierowanie społeczną inspekcją pracy
  • Udział w tworzeniu regulaminów pracy i zawieranie układów zbiorowych pracy.
  • Inne działania związków zawodowych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pobierz pełen tekst wytycznych do opracowania dobrych praktyk związków zawodowych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy