Perspektywa rozwoju


Perspektywa rozwoju obejmuje pożądane i wyspecjalizowane cechy i umiejętności członków organizacji, które zapewniają skuteczną realizację procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; przy czym pod pojęciem cechy, należy tutaj rozumieć takie postawy i zachowania pracowników, na które organizacja może wpływać i które może kształtować jak lojalność, skłonność do podnoszenia kwalifikacji, poziom motywacji. Perspektywą tą objęte są służby BHP oraz inne osoby uczestniczące w realizacji procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, a więc przedstawiciele najwyższego kierownictwa w tym pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania BHP, jeżeli taki pełnomocnik został powołany, kierownicy komórek organizacyjnych oraz zwykli pracownicy.