Stanowiska pracy
PRACA ZDALNA PRZY KOMPUTERZE

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
(wersja 2)

 

Przedsiębiorstwo: XXX Imię i nazwisko przełożonego: XXX
Imię i nazwisko pracownika: XXX Miejsce pracy zdalnej (adres) XXX
Ogólna charakterystyka stanowiska pracy i miejsca, w którym wykonywana jest praca: Należy tu scharakteryzować pomieszczenie pracy, opisać usytuowanie stanowiska pracy w pomieszczeniu (np. ustawienie w stosunku do okna), powierzchnię zajmowaną przez stanowisko pracy oraz jego wyposażenie, a także realizowane zadania.
Data oceny ryzyka:

 

Podpis pracownika:

 

Podpis przełożonego:

 

 

Lp. Zagrożenie Środki ograniczające ryzyko zawodowe1 Ciężkość następstw2 Prawdopodo-bieństwo3 Ryzyko zawodowe4 Uwagi
i propozycje działań ograniczają-cych ryzyko5
1 2 3 4 4 4 5
1. Śliska podłoga i/lub  przeszkody na podłodze

 

 

 

 

 

2. Zbyt mała powierzchnia pomieszczenia

 

 

 

 

 

3. Mikroklimat

 

 

 

 

 

4. Hałas

 

 

 

 

 

5. Oświetlenie

 

 

 

 

 

6. Prąd elektryczny

 

 

 

 

 

7. Problemy ze sprzętem komputerowym i łączami

 

 

 

 

 

8. Gorące płyny i powierzchnie

 

 

 

 

 

9. Problemy ze sprzętem komputerowym i łączami

 

 

 

 

 

10. Problemy w posługiwaniu się sprzętem komputerowym i oprogramo-waniem

 

 

 

 

 

11. Obciążenie fizyczne o charakterze statycznym

 

 

 

 

 

12. Wydłużony czas pracy

 

 

 

 

 

13. Presja czasu

 

 

 

 

 

14. Słaba komunikacja i współpraca

 

 

 

 

 

15. Poczucie izolacji społecznej

 

 

 

 

 

16. Brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

 

 

 

 

 

 

1 Wymienić tu należy środki, jakie są obecnie stosowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z każdym zidentyfikowanym zagrożeniem. Należy wymienić te środki, które pracownik zaznaczył na liście pytań kontrolnych jako obecnie stosowane (odpowiedzi „tak”).  Zaleca się, aby ogólne sformułowania opisujące środki ochrony w liście kontrolnej zastąpić bardziej szczegółowym opisem tych środków (np. ogólne określenie „jest możliwość regulacji oświetlenia naturalnego lub światła sztucznego” zastąpić przez: „zainstalowano żaluzje w oknach”)  

2Ciężkość następstw (stopień szkód): M – mała, S - średnia, D - duża

3 Prawdopodobieństwo: M - mało prawdopodobne, P – prawdopodobne, W - wysoce prawdopodobne

4Ocenione na podstawie tabeli 1.

5 Wpisać tu należy działania planowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego. Jeżeli ryzyko zawodowe jest niedopuszczalne, działania te muszą być zrealizowane w jak najkrótszym terminie. Możliwość realizacji tych działań potwierdzić powinien pracownik, którego dotyczy ocena.