Stanowiska pracy
PRACA ZDALNA PRZY KOMPUTERZE

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
(wersja 1)

 

Przedsiębiorstwo: XXX Imię i nazwisko przełożonego: XXX
Imię i nazwisko pracownika: XXX Miejsce pracy zdalnej (adres) XXX
Ogólna charakterystyka stanowiska pracy i miejsca, w którym wykonywana jest praca: Należy tu scharakteryzować pomieszczenie pracy, opisać usytuowanie stanowiska pracy w pomieszczeniu (np. ustawienie w stosunku do okna), powierzchnię zajmowaną przez stanowisko pracy oraz jego wyposażenie, a także realizowane zadania.
Data oceny ryzyka:

 

Podpis pracownika:

 

Podpis przełożonego:

 

 

Lp.

Zagrożenie

Środki ograniczające ryzyko zawodowe

Oszacowanie/
ocena ryzyka zawodowego

Uwagi
i propozycje działań ograniczających ryzyko

1

2

3

4

5

 

Należy tu wpisać wszystkie zidentyfikowane w środowisku pracy czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe, które mogą stanowić potencjalne źródło urazów lub pogorszenia stanu zdrowia, w tym przede wszystkim te typowe dla  stanowiska pracy zdalnej pracownika administracyjno-biurowego, wymienione w liście pytań kontrolnych.

 

Należą do nich:
-   śliska podłoga i/lub  przeszkody na podłodze
-   zbyt mała powierzchnia pomieszczenia
-   mikroklimat
-   hałas
-   oświetlenie
-   prąd elektryczny
-   problemy ze sprzętem komputerowym i łączami
-   gorące płyny i powierzchnie
-   obciążenie fizyczne o charakterze statycznym
-   problemy ze sprzętem komputerowym i łączami
-   problemy w posługiwaniu się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
-   wydłużony czas pracy
-   presja czasu
-   słaba komunikacja i współpraca
-   poczucie izolacji społecznej
-   brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym
Wymienić tu należy środki, jakie są obecnie stosowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego ze każdym zidentyfikowanym zagrożeniem. Należy wymienić te środki, które pracownik zaznaczył na liście pytań kontrolnych jako obecnie stosowane (odpowiedzi „tak”).  Zaleca się, aby ogólne sformułowania opisujące środki ochrony w liście pytań kontrolnych zastąpić bardziej szczegółowym opisem tych środków (np. ogólne określenie „jest możliwość regulacji oświetlenia naturalnego lub światła sztucznego” zastąpić przez: „zainstalowano żaluzje w oknach”)   Wpisać - dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia - wynik oszacowania ryzyka zawodowego i jego dopuszczalność po zastosowaniu stosowanych obecnie środków ochrony
(np. „ryzyko średnie/
dopuszczalne”)
Wpisać tu należy działania, planowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego. Jeżeli ryzyko zawodowe jest niedopuszczalne, działania te muszą być zrealizowane w jak najkrótszym terminie.  Możliwość realizacji tych działań potwierdzić powinien pracownik, którego dotyczy ocena.