Zagrożenia zawodowe
OCHRONA PRZED SMOGIEM

 

Ochrona przed SMOGiem - przepisy prawne

 

 

NORMY TECHNICZNE

 

[1]    PN-ISO 4225:1999 Jakość powietrza - Zagadnienia ogólne - Terminologia

[15] EN 149:2001 +A1:2009 - Respiratory Protective devices - Particle filtering half masks - Requirements, testing, marking

[16] EN 13274-7: 2008 Respiratory Protective devices. Methods of tests. Determination of particle filter penetration

[17] EN 13274-3: 2008 Respiratory Protective devices. Methods of tests. Determination of breathing resistance

[18] EN 13274-1:2001 Respiratory Protective devices. Methods of tests. Determination of inward leakage and total inward leakage

 

 

DOKUMENTY UE

 

[11] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej

 

[12] Dz. Urz. WE z 30.12.1989 - Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG)

 

 

Przepisy prawne polskie

 

[13] Art. 207 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040)

 

[14] Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)