Stanowiska pracy
OCENA DRABIN - WYMAGANIA NORM (2017)

 

Ocena drabin - nowe wymagania norm

 

Nieprawidłowy dobór drabin lub ich niewłaściwy stan techniczny przyczyniają się w istotny sposób do zwiększenia ryzyka zaistnienia wypadku przy pracy. Według danych statystycznych, w 2013 r. w USA na 700 zarejestrowanych podczas wykonywania pracy upadków śmiertelnych z wysokości, 119 było związanych z różnego rodzajami drabin ["Accident Analysis and Prevention" 2014,67:30-39], a ponad 175 tys. osób na skutek urazu spowodowanego upadkiem z drabiny musiało skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu . W wypadkach śmiertelnych zbadanych w Polsce przez Państwową Inspekcję Pracy w 2015 r. 8 pracowników zginęło na skutek upadku z drabiny. Zastrzeżenia inspektorów budził stan techniczny sprawdzanych przez nich drabin, użytkowanych np. w gospodarstwach rolnych. Wyniki kontroli wykazały, że 36% spośród nich nie spełniało technicznych wymogów bezpieczeństwa [wg Sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2015, 2016].

Drabiny, oprócz przeznaczenia do pokonywania różnic wysokości, zaliczane są - zgodnie z rozporządzeniem - także do sprzętów do tymczasowej pracy na wysokości [Rozp. MG Dz.U. 2002, Nr 191, poz. 1596 ze zm.]. Mogą być wykorzystywane jako stanowiska robocze, jednak tylko w warunkach, w których zastosowanie innego, bezpieczniejszego sprzętu nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka upadku z wysokości i krótkotrwałego czasu pracy lub istniejących okoliczności, których pracodawca nie może zmienić.

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu drabiny do tymczasowej pracy na wysokości, pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka, aby potwierdzić prawidłowość swojej decyzji. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli np. zbyt mała przestrzeń robocza nie pozwala na użycie innego sprzętu zamiast drabin.

 

W serwisie przedstawiono nowe wymagania, dotyczące badań i oceny bezpieczeństwa użytkowania drabin, ujęte w PN-EN 131-2+A2:2017-02. Wymagania te odnoszą się do dwóch wyodrębnionych kategorii drabin: profesjonalnych i nieprofesjonalnych; obejmują także dodatkowe, cykliczne badania zmęczeniowe. Nowe badania drabin są realizowane w warunkach zbliżonych do występujących podczas użytkowania na stanowisku pracy. W artykule zwrócono uwagę na zgodność zmian z istniejącym w niektórych krajach podziałem tych urządzeń na kategorie wynikające z zakresu i intensywności ich stosowania. Omówiono szczegółowo nowe wymagania dotyczące badań. Zwrócono uwagę na zróżnicowanie sprzedawanych na rynku drabin, podkreślając istotną rolę sprzedawców - powinni oni udzielać wyczerpujących informacji firmom oraz osobom prywatnym na temat norm europejskich i danych technicznych sprzedawanych drabin.

 

 

 

 

 

Autorzy: dr inż. ANDRZEJ DĄBROWSKI,  dr inż. MARIUSZ DĄBROWSKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Źródło: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2018, nr 1, s. 13-17