BHP W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

 

BHP w służbach mundurowych

 

Praca funkcjonariuszy służb mundurowych (straży pożarnej, policji, wojska i innych), niezależnie od formacji, charakteryzuje się znacznie większym, niż przeciętnie zawodowym narażeniem na utratę zdrowia lub życia w związku z pełnioną służbą. Ryzyko zawodowe wynikające z sytuacji i wydarzeń niebezpiecznych, w których z założenia biorą udział funkcjonariusze jest stałym elementem pracy (służby), z założenia niemożliwym do wyeliminowania. Dlatego problematyka „BHP” w ogólności jest tam widziana w sposób odmienny, niż w typowym środowisku pracy, w którym sytuacje niebezpieczne i różnego typu obciążenia są bardzo często efektem błędów w przestrzeganiu reguł bezpieczeństwa.

Zawód strażaka został zakwalifikowany do grupy o bardzo wysokim stopniu ryzyka. Jego specyfika oraz szczególny charakter wy­nikają z misji społecznej, którą pełnią strażacy. Ich praca wiąże się z wieloma zagrożeniami występującymi podczas akcji ratowniczo-ga­śniczych, które mogą niekorzystnie wpływać na ich zdrowie, a niejednokrotnie zagrażać ich życiu. Funkcjonariusze straży pożarnej wykonują swoją pracę w sytuacjach, które wymagają od nich odpowiedzialności, opa­nowania, szybkiej reakcji, dużej wytrzymałości psychofizycznej oraz prawidłowego postępo­wania z osobami, które uległy wypadkowi.

Podobnie praca w zawodzie policjanta stawia szcze­gólnie wysokie wymagania osobom, które ją wykonują. Jego specyfika wiąże się z pozio­mem bezpieczeństwa i porządku publicznego, a co za tym idzie, powoduje znaczne obciążenie psychiczne oraz fizyczne. Stres jest zatem nieodzownym elementem wykonywania tej pracy.

 

W serwisie niniejszym przedstawiono kilka opracowań dotyczących problemów związanych z pełnieniem służby w straży pożarnej, policji i wojsku, widzianych w aspekcie bezpieczeństwai higieny pracy, a w szczególności towarzyszących na codzień funkcjonariuszom obciążeń psychicznych i fizycznych.