ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO UŻYTKU POZAZAWODOWEGO
 
Zasady wprowadzania  do obrotu  środków ochrony indywidualnej  przeznaczonych do użytku pozazawodowego  

 

 

Corocznie liczna grupa ludzi ulega wypadkom podczas uprawiania sportu oraz rekreacji. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak świadomości osób uprawiających dyscypliny sportowe o poziomie podejmowanego ryzyka oraz konieczności stosowania również środków ochrony indywidualnej. Drugą z przyczyn jest nieodpowiedni stan tych środków oraz brak odpowiednich instrukcji użytkowania. Przykładem tego może być tragedia, która wydarzyła się latem tego roku na jeziorach Mazurskich. Brak odpowiedniego sprzętu ratunkowego (a w szczególności kamizelek ratunkowych i środków asekuracyjnych) lub niewłaściwe jego stosowanie doprowadziły do wielu utonięć.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej dotyczących wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej (m.in. kamizelek ratunkowych i środków asekuracyjnych) do użytku pozazawodowego, stosowanych np. podczas uprawiania sportu i rekreacji.

 

 

 

BROSZURY

Broszury dotyczące środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do użytku pozazawodowego


Broszury informacyjne dotyczące środków ochrony indywidualnej stosowanych podczas uprawiania sportów, takich, jak:
- Szermierka
- Rolkarstwo
- Hokej na lodzie
- Żeglarstwo śródlądowe
- Jeździectwo
- Hokej na trawie
- Kajakarstwo
- Sport rowerowy
- Narciarstwo
- Snowboard
- Sztuki walki

 

Najważniejsze uregulowania prawne UE

DYREKTYWY

  1. Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej
  2. Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty niebezpieczne (z późn. zm. dyrektywa 1999/34/WE z dnia 10 maja 1999 r.)
 
 
 
ARTYKUŁY
 

Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych

„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 2/2006, str. 22-26


mgr inż. ADAM POŚCIK

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyW artykule przedstawiono typowe urazy oraz zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Opisano również serwis internetowy opracowany w celu upowszechnienia wiedzy o zasadach doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych.