BHP OPERATORA MASZYN RĘCZNYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

 

Bibliografia

 

[1] Analiza sektora narzędziowego w powiecie bytowskim. Strategia i kwalifikacje – nasze narzędzia na zmiany w gospodarce. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Program operacyjny Kapitał ludzki. Gdańsk, sierpień 2011, źródło: www.powiatbytowski.pl/download/sektor_narzedziowy.pdf [dostęp: 15.07.2016 r.].

 

[2] PN-EN 60745-2-1:2010 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych.

 

[3] Dąbrowski A., Tokarski T. i in., Badania wpływu momentów obrotowych maszyn ręcznych na powstawanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego operatorów. Etap. 1. Opracowanie metodyki badań eksperymentalnych wpływu momentów obrotowych na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego operatorów maszyn ręcznych z napędem elektrycznym. Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy". III etap, okres realizacji: lata 2014–2016. Część B. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

 

[4] Sobota G., Elektromiografia i jej zastosowanie w zaburzeniach aparatu żucia. SEMG, 6/2012, źródło http://www.semg.pl /files/149/tps_artykul_2012_06_35837.pdf [dostęp: 15.07.2016 r.].

 

[5] Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Tom I i II. CIOP, Warszawa, 1999.