BHP W ENERGETYCE SŁONECZNEJ

 

Podsumowanie

 

Udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w Polsce (w porównaniu z pochodzącą ze źródeł tradycyjnych, co oznacza spalanie kopalin) od kilku lat dynamicznie rośnie. W najbliższym czasie należy się również spodziewać istotnego wzrostu inwestycji związanych z budową instalacji solarnych (głównie fotowoltaicznych). Jest to także pochodną polityki Unii Europejskiej oraz światowej, która zmierza do ograniczenia emisji CO2. Najnowszym przykładem jest tzw. porozumienie COP21, zawarte w 2015 r. w Paryżu, którego celem jest zatrzymanie procesu ocieplania się klimatu Ziemi na poziomie 2 stopni Celsjusza in plus.

 

W tym kontekście większe znaczenie będą miały także zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom nadzorującym, eksploatującym i konserwującym wymienione instalacje. Ważne jest, by stworzyć i wdrożyć standardy bhp uwzględniające specyfikę opisywanych elektrowni i kwalifikacje pracowników oraz obejmujące swym zakresem typowe prace, takie jak: obsługa i monitorowanie, przeglądy, konserwacje i remonty, a także prace porządkowe i ochronę obiektów. Umożliwi to eliminowanie zagrożeń lub zmniejszanie poziomu ryzyka zawodowego od nich pochodzącego do minimalnego (akceptowalnego) poziomu.

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]          Energia ze źródeł odnawialnych w2012 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013

[2]          Promoting Safety and Health in a Green Economy. International Labour Organization, Geneva 2012

[3]          Green jobs and occupational safety and health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by2020. Report. European Agency for Safety and Health at Work, Luxembourg 2013

[4]          Klugmann-Radziemska E. Fotowoltaika w teorii i praktyce. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2010

[5]          Kłopocki R. Zabezpieczenia przetężeniowe i przeciwprzepięciowe w elektrowni PV - część I. [dostęp: 2014.10.21] http://elektrosystemy.pl/ES_new/index. php/polecamy/item/2164-zabezpieczeniaprzet%- C4%99%C5%BCeniowe-i-przeciwprzepi%C4%99cio we-w-elektrowni-pv-%E2%80%93cz%C4%99%C5% 9B% C4%87-i

[6]          Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz.625, ze zm.)

[7]          PSEW: nie ma luki prawnej dot. lokalizacji farm wiatrowych. Grupa PTWP Portal Gospodarczy [dostęp: 2014.11.12] http://energetyka.wnp.pl/psew-nie-ma-luki-prawnej- dot-lokalizacji-farm-wiatrowych, 216073_1_0_0.html

[8]          Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647)

[9]          Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.)

[10]        Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

[11]        Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, ze zm.)

[12]        Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089)

[13]        Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 191 poz.1596 ze zm.)

[14]        Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883)

 

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.