BHP INFO - PRACA BIUROWA

 

Pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych
- J. Karpowicz, K. Gryz

W monografii scharakteryzowano pola elektromagnetyczne, ich oddziaływanie na ludzi oraz zasady badania i oceny poziomu ekspozycji pracowników i ludności. Omówiono aktualne wymagania krajowe i europejskie odnośnie do kryteriów oceny ekspozycji pracowników obsługujących źródła pól elektromagnetycznych. Scharakteryzowano warunki ekspozycji pra- cowników w pomieszczeniach biurowych na podstawie reprezentatywnych wyników badań oraz najnowszych doniesień literaturowych. Zaprezento- wano również warunki ekspozycji przy obsłudze nieprzemysłowych urządzeń elektrycznych, takich jak: narzędzia elektryczne i urządzenia powszechnego użytku, systemy łączności i sterowania bezprzewodowego krótkiego zasięgu, systemy przeciwkradzieżowe i kontroli dostępu. Zaprezentowano zalecenia profilaktyczne kształtowania parametrów pól elektro- magnetycznych w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych oraz ograniczania poziomu ekspozycji przebywających tam ludzi. Szczególną uwagę zwrócono na urządzenia biurowe emitujące pola elektromagnetyczne w obrębie stanowiska pracy oraz instalację elektryczną budynku i urządzenia znajdujące się poza stanowiskiem pracy.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 120
ISBN: 978-83-7373-032-8
Rok wydania: 2007


SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKÓW BIUROWYCH. Ocena skuteczności działania
- E. Jankowska, S. Pykacz

W publikacji przedstawiono wytyczne do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji budynków biurowych, które umożliwiają osiągnięcie warunków środowiska wewnętrznego spełniających w ciągu całego roku kryteria zdrowotne i komfortu cieplnego oraz charakteryzują się możliwymi do przyjęcia kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, a także procedury kontroli systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych. Przedstawione procedury, upowszechnione wśród służb BHP i służb kontrolujących oraz konserwujących systemy wentylacyjne lub klimatyzacyjne, umożliwią prowadzenie oceny skuteczności działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach biurowych na różnych etapach: w końcowym etapie procesu inwestycyjnego – w czasie odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji, oraz podczas użytkowania budynków. Poradnik jest adresowany do projektantów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pracowników służb nadzoru i kontroli systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, laboratoriów wykonujących pomiary umożliwiające kontrolę systemów, a także pracodawców, specjalistów BHP oraz pracowników zatrudnionych w pomieszczeniach biurowych.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 110
ISBN: 978-83-7373-033-5
Rok wydania: 2007


ERGONOMIA PRACY BIUROWEJ
- M. Konarska

Terminem "praca biurowa" określa się obecnie różnorodne zawody związane z pracą umysłową, w tym pracę przy komputerze. W publikacji w przystępny sposób przedstawiono uciążliwości pracy biurowej, omówiono prawidłową organizację stanowiska pracy, wyposażenie, środki pracy i środowisko pracy, a także właściwą organizację samego procesu pracy.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIBFormat: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 32
ISBN: 83-88703-82-X
Rok wydania: 2001
Tematyka: Ergonomia


SPRAWDŹ, CZY TWOJE STANOWISKO PRACY Z KOMPUTEREM JEST ERGONOMICZNE
- M. Konarska, A. Gedliczka

Broszura skierowana do osób, które same chcą ocenić prawidłowość własnego stanowiska pracy. Jej celem jest zachęcenie do zwrócenia uwagi na elementy stanowiska i organizacji pracy decydujące o jakości warunków pracy oraz ułatwienie ich poprawy we własnym zakresie.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIBRok wydania: 2001


Jonizacja powietrza w środowisku pracy
- Z. J. Grabarczyk

Celem monografii jest przystępne ukazanie złożonej problematyki środowiska jonów lekkich w odniesieniu do wnętrza budynków biurowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: historię, dziedziny, mechanizmy powstawania, ewolucji i zaniku jonów, stan badań nad potencjalnym wpływem jonizacji na organizm człowieka, miernictwo stężenia jonów, metody zapobiegania degradacji środowiska jonowego pomieszczeń, a także omówiono efektywność jonizatorów w oczyszczaniu powietrza.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 195
ISBN: 83-87354-66-X
Rok wydania: 2000