Prawne aspekty BHP - ARTYKUŁY

 

Artykuły do pobrania

 

Problemy z interpretacją terminów „prace szczególnie szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne” i innych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2014 str. 23-25

dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule wyjaśniono znaczenie pojęć prac szczególnie szkodliwych, uciążliwych, prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Przedstawiono różnice między nimi, jak też akty prawne, w których te pojęcia są używane i cele, dla których zostały stworzone. Nie są  to terminy bliskoznaczne, a bywają używane zamiennie, nawet przez specjalistów z dziedziny bhp, którzy oceniają stan środowiska pracy. Pojęcia te służą jednak innym celom w zakresie prewencji.Odpowiedzialność za wypadki na budowie
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2014 str. 8-12

dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Duża wypadkowość w sektorze budownictwa, jak też poważne skutki tych wypadków skłaniają do większego uświadamiania pracodawcom i uczestnikom procesu budowlanego ich obowiązków w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników. W artykule przedstawiono podstawowe uregulowania prawne dotyczące obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie wymagań zawartych w przepisach. Przedstawiono również zakres odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego za wypadki przy pracy.Koordynacja działań pracodawców w zakresie bhp z prawnego punktu widzenia
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2014 str. 22-25

mgr Jakub Murszewski

Problematyka artykułu obejmuje współdziałanie pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Obowiązki te jednak są nieprecyzyjne. W artykule podjęto próbę przedstawienia interpretacji, a także wskazania na doprecyzowanie przez ustawodawcę art. 208 kodeksu pracy.Podstawy europejskiego systemu ochrony pracowników przed elektromagnetycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz wymagania dyrektywy 2013/35/UE
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2013 str. 2-4

dr inż. Jolanta Karpowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Radca Minister Janusz Gałęziak Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii EuropejskiejPodstawowe zasady bhp w magazynach - stan prawny
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2013 str. 4-6

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach. Przedstawiono wymagania i zasady prewencji zmierzającej do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z pracą w magazynie. Przedstawiono również podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie zawarte w obowiązujących przepisach.Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników tymczasowych - uwagi de lege ferenda
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2011 str. 27-31

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono niektóre aspekty organizacji pracy tymczasowej, koncentrując się przede wszystkim na tych, które wymagają zmian w przepisach lub podjęcia dyskusji na temat ewentualnych zmian (łac. de lege ferenda – dosł. „o ustawie, która ma być uchwalona”). Przedstawione wnioski w zakresie zmian w regulacjach dotyczących pracy tymczasowej jedynie w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają zwrócić uwagę na fakt, że również w innych obszarach będą dokonywane zmiany zmierzające do udoskonalania tej formy zatrudnienia w kierunku zapewnienia lepszej ochrony pracownikom tymczasowym.Warunki pracy pracowników tymczasowych - badania ankietowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2010 str. 20-23

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł jest kontynuacją serii artykułów na temat pracy tymczasowej. Przedstawiono w nim informacje na temat badań ankietowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom tymczasowym, a także omówiono wyniki tych badań.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób młodych odbywających staże dla bezrobotnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2010 str. 20-23

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono analizę przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach stażu dla bezrobotnych, które chronią w dostateczny sposób stażystę. Jednakże brak kompatybilności pomiędzy przepisami Kodeksu pracy i określającymi zasady odbywania stażu dla bezrobotnych a przepisami regulującymi zasady opieki zdrowotnej nad stażystami, może powodować trudności w realizacji obowiązku przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich. Przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia stażystów świadczących pracę w ramach stażu powinny zapewniać taką ochronę.Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia (2) - praca tymczasowa w prawie polskim
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2009 str. 9-11

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Mgr Urszula Milewska Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

W drugiej części artykułu omówiono zagadnienie pracy tymczasowej jako jednej z najczęściej stosowanych nietypowych form zatrudnienia. Przedstawiono obowiązki pracownika, pracodawcy użytkownika oraz agencji pracy tymczasowej, w tym obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnione w prawie polskim.Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2009 str. 17-19

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W UE nasila się zjawisko pracy tymczasowej, wykonywanej w niepełnym wymiarze czasu, czy też na czas określony. W artykule omówiono istotne aspekty prawne nietypowych form zatrudnienia, m.in. zagwarantowanie niedyskryminacji takich pracowników, zapewnienie im bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w prawie międzynarodowym i polskim. Projekt nowej dyrektywy unijnej zmierza do minimalizacji negatywnych skutków pracy tymczasowej i stworzenia ekwiwalentnej ochrony pracowników zatrudnionych w ramach typowych stosunków pracy i pracowników tymczasowych.Zatrudnienie niepracownicze typu administracyjnoprawnego, ustrojowego, osób pracujących na własny rachunek i w ramach wolontariatu w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (2)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2008 str. 22-25

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł jest drugą częścią artykułu dotyczącego ochrony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w zatrudnieniu niepracowniczym. Obejmuje on zakres ochrony bhp w zatrudnieniu typu administracyjnoprawnego i ustrojowego oraz osób wykonujących pracę w ramach prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej i w ramach wolontariatu.Zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2008 str. 2-4

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z ochroną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w zatrudnieniu niepracowniczym. Ponieważ grupa podmiotów wykonujących pracę w tej formie jest bardzo duża i zróżnicowana, w pierwszej części publikacji omówione zostały problemy ogólne związane z zatrudnieniem niepracowniczym, jego kwalifikacja oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, zaś w drugiej zostanie omówiony zakres ochrony bhp w zatrudnieniu typu administracyjnoprawnego i ustrojowego oraz osób wykonujących pracę w ramach prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej i w ramach wolontariatu.Pojęcie ochrony pracy w prawie pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2006 str. 6-8

Dr Barbara Krzyśków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat pojęcia ochrony pracy. Dyskusja taka jest szczególnie istotna obecnie, gdy w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej zmieniają się takie tradycyjne pojęcia i ich znaczenie, jak: ochrona pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy.