Zasady interpretacji przepisów ustawy o emeryturach pomostowych

 

8. Zasady interpretacji przepisów ustawy

 

Wyrok Sądu najwyższego z dnia 13 marca 2012 r. II UL 164/12*

 

Teza

Przepisy regulujące system ubezpieczenia społecznego podlegają wykładni ścisłej. Priorytet w wykładni przepisów ustawy o emeryturach pomostowych ma wykładnia językowa.

 

Wyciąg z uzasadnienia

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2011 r., I UK 276/11 (niepublikowany) trafnie wskazano, że przy wykładni przepisów, w pierwszym rzędzie należy brać pod uwagę językowe (gramatyczne) znaczenie tekstu prawnego i jeżeli jest ono jasne, wówczas - zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda - nie tylko nie ma potrzeby sięgania po inne, pozajęzykowe metody wykładni, ale jest to prawnie co najmniej wątpliwe. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że przepisy regulujące system zabezpieczenia społecznego ze względu na swoją istotę i konstrukcję podlegają wykładni ścisłej. Nie powinno się więc stosować do nich wykładni celowościowej, funkcjonalnej lub aksjologicznej w opozycji do wykładni językowej, jeżeli ta ostatnia prowadzi do jednoznacznych rezultatów interpretacyjnych…

 * Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy we wcześniej wydawanych orzeczeniach: z dnia z dnia 16 sierpnia 2005 r.,  I UK 378/04  oraz z 23 października 2006 r., I UK 128/06 uznając, że zasada ta odnosi się do wszystkich przepisów dotyczących emerytur i rent.