Okres, w jakim musi być wydane zaświadczenie o niezdolności do wykonywania pracy

 

6.   Okres, w jakim musi być wydane zaświadczenie o niezdolności do wykonywania pracy

      w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

 

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 17 maja 2012 r. I UK 375/11*

Teza

Pracownik, który po wejściu w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) podjął i wykonywał zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnym charakterze, nabywa prawo do emerytury pomostowej bez względu na datę wydania przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4-12 załącznika nr 1 do tej ustawy (art. 7 pkt 3 tej ustawy), które nie musi poprzedzać rozwiązania ostatniego stosunku pracy, byleby potwierdzało orzeczoną niezdolność do wykonywaniu takiego zatrudnienia.


Wyciąg z uzasadnienia

..Zatrudnienia ubezpieczony nie mógł dalej wykonywać ze względu na orzeczoną niezdolność do wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Stosowne zaświadczenie lekarskie było wydane w dniu 12 stycznia 2009 r., ale znajdujący w sprawie zastosowanie art. 7 pkt. 3 ustawy o emeryturach pomostowych, który wymaga od pracownika wykonującego w hutnictwie prace w szczególnych warunkach przedstawienia orzeczenia lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt. 4-12 załącznika nr 1 do tej ustawy, nie określa terminu, w którym takie orzeczenie powinno być wydane. Z przytoczonej regulacji nie wynika, w jakiej dacie powinna być stwierdzona niezdolność do wykonywania szczególnego zatrudnienia uprawniającego do nabycia emerytury pomostowej, a Sąd Najwyższy uznaje za istotne tylko to, aby w sprawie o emeryturę pomostową ubezpieczony legitymował się wymaganym orzeczeniem lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach, od których zależy ustalenie pomostowych uprawnień emerytalnych. Równocześnie art. 4 pkt. 7 ustawy, który dla ustalenia prawa do emerytury pomostowej wymaga rozwiązania z ubezpieczonym stosunku pracy, nie uzależnia jej przyznania od określonego sposobu jego ustania, którego ustawa nie wskazuje, ani nie wymaga związku rozwiązania stosunku pracy z orzeczoną stwierdzoną niezdolnością do wykonywania prac w szczególnych warunkach, od których zależy ustalenie pomostowych uprawnień emerytalnych. Dlatego pracownik, który po wejściu w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych  (Dz. U. Nr 237, poz. 1658 ze zm.) podjął i wykonywał zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnym charakterze, nabywa prawo do emerytury pomostowej bez względu na datę wydania przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach wymienionych w pkt 4-12 załącznika nr 1 do tej ustawy (art. 7 pkt. 3 tej ustawy), które nie musi poprzedzać rozwiązania "ostatniego" stosunku pracy, byleby potwierdzało orzeczoną niezdolność do wykonywaniu takiego zatrudnienia.* Podobną tezę Sąd Najwyższy przedstawił również w orzeczeniach II UK 292/11; I uk 276/11