Choroby układu krążenia a praca
Choroby układu krążenia a praca

 

Choroby układu krążenia stanowią problem również wśród osób w wieku produkcyjnym. Środowisko pracy może być źródłem czynników ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju chorób serca – tych zawodowych jak i niezwiązanych z wykonywaną pracą (klasycznych).

 

Do głównych zawodowych czynników ryzyka zaliczyć można:

 

  • duże obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne),
  • czynniki toksyczne/chemiczne (disiarczek węgla, tlenek węgla, nitrogliceryna, ołów),
  • czynniki fizyczne (hałas, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, pole elektromagnetyczne),
  • pracę zmianową,
  • zespół wypalenia zawodowego,
  • stres związany z pracą.

 

Możliwe jest wyeliminowanie lub modyfikacja istniejących czynników, powodujących powstawanie choroby poprzez właściwą edukację na temat właściwego postępowania oraz zmotywowanie do przestrzegania wdrażanych zaleceń terapeutycznych.

 

ChUK mogą powodować stałą lub czasową absencję chorobową wśród pracowników. Często osoby przewlekle chore na ChUK są eliminowane z rynku pracy, lub same rezygnują z aktywności zawodowej, chociaż niejednokrotnie mają szanse być dalej aktywnymi zawodowo.

W Polsce duży odsetek pracowników po rozpoznaniu ChUK nie wraca do pracy, w większości przypadków w wyniku nadmiernej ostrożności, ale również niewiedzy na temat możliwości zawodowych osób obciążonych ChUK.

Ogromny postęp w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia ChUK sprawił, że szanse na powrót do pracy osób z takimi chorobami, również po nagłym incydencie, wyraźnie wzrosła.[1]

 

Warunkiem powrotu do pracy osób przewlekle chorych na ChUK jest dostosowanie miejsc pracy do ich możliwości lub ze względu na chorobą – przeniesienie ich na stanowiska pracy, które będą odpowiadać ich możliwościom zdrowotnym.

 

[1] Bugajska J., Tyszkiewicz J., Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Poradnik, CIOP-PIB, Warszawa 2016, s. 23, https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91766/2021021741812&Warunki-i-organizacja-pracy-choroby-ukladu-sercowo-naczyniowego-CIOP-PIB-2016.pdf (dostęp 11.04.2023)

 

 

 
0
0
0
3
7
4
7
3