Bibliografia

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1] Beaglehole R., Bonita R., Kjellström T. (tłumaczenie Szeszenia-Dąbrowska N.): Podstawy epidemiologii. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2002.

[2] Engel Z., Zawieska W.M.: Hałas i drgania w procesach pracy: źródła, ocena, zagrożenia. Wydawnictwo CIOP-PIB. Warszawa. 2010.

[3] Griffin, M. J.: Effects of Vibration on People, in Handbook of Noise and Vibration Control (ed M. J. Crocker). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. NJ. USA. 2008  doi: 10.1002/9780470209707.ch2.

[4] Harazin B.: Szacowanie ryzyka zawodowego i ryzyka zdrowotnego związanego z działaniem miejscowych wibracji. Bezpieczeństwo Pracy.  Nr 6 (417). Centralny Instytut Ochrony Pracy. Warszawa. 2006.

[5] Kowalski P., Zając J.: Zagrożenie drganiami mechanicznymi użytkowników pojazdów jednośladowych - wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499), s. 8-1

[6] Kowalski P., Zając J.: Ocena narażenia na drgania mechaniczne  pracowników     transportu wewnątrzzakładowego w celu profilaktyki. Program Wieloletni pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", okres realizacji 2008-2010.

[7] Lu, F., Ishikawa, Y., Kitazawa, H., & Satake, T. (2010). Effect of vehicle speed on shock and vibration levels in truck transport. Packaging Technology and Science: An International Journal, 23(2), 101-109

[8] Milosavljevic S., Bergman, F., Rehn, B., & Carman, A. B. (2010). All-terrain vehicle use in agriculture: Exposure to whole body vibration and mechanical shock. Applied ergonomics, 41(4), 530-535

[9] Sikorski J. (1984). Amortyzatory pojazdów samochodowych. Budowa Badania Naprawa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa

[10] Wolak, J., Łazarz, B., Czech, P., Mańka, A., & Witaszek, K. (2015). Drgania odczuwalne podczas jazdy najstarszymi samochodami osobowymi poruszającymi się po polskich drogach. TTS Technika Transportu Szynowego, 22

[11] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych  dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1286).

[12] Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. Dz.U. nr 157/2005, poz. 1318.

[14] PN-EN 14253+A1:2011 - Drgania mechaniczne - Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia - Wytyczne praktyczne.

[15] PN-EN ISO 5349 – 1:2004 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 1: Wymagania ogólne.

[16] PN-EN ISO 5349 – 2:2004 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne. Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy.

[17] PN-EN ISO 8041-1:2017-07 - Drgania mechaniczne działające na człowieka -- Mierniki - Część 1: Mierniki drgań do zastosowań ogólnych.

 

 
0
0
0
0
5
3
0
0