Charakterystyka dostawców środków ochrony indywidualnej

 

Do scharakteryzowania rynku dostawców ŚOI i masek medycznych posłużyły - oprócz analizy danych zastanych - wyniki badań ilościowych. Z dostawcami ŚOI przeprowadzono 100 wywiadów, natomiast z dostawcami masek medycznych - 50 wywiadów. W badaniu wzięli udział respondenci z całego kraju, a liczba badanych podmiotów z danego województwa była proporcjonalna w stosunku do liczby podmiotów gospodarczych w danym województwie (wg bazy REGON).

W badaniu kwestionariuszowym przeprowadzonym wśród dostawców ŚOI 42% badanych podmiotów należało do grupy producentów, a 64% - dystrybutorów, upoważnionych przedstawicieli lub importerów.

 

Wykres 1. Struktura badanych dostawców ŚOI dotyczących oczu i twarzy, głowy, słuchu oraz układu  oddechowego (N = 100); możliwość wybrania więcej niż 1 odpowiedzi

Wśród badanych dostawców ŚOI dominowały małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające do 49 osób (79%). Ponadto 21% badanych firm zatrudniało więcej niż 50 osób, w tym 1% - powyżej 250 osób. Wskazuje to na stosunkowo duże rozdrobnienie polskiego rynku dostawców.

W zdecydowanej większości (90%) w badaniu wzięły udział firmy funkcjonujące na rynku ŚOI co najmniej 5 lat, a żadna z firm nie działała krócej niż 1 rok. Niektóre z podmiotów uczestniczących w badaniu działały w branży ŚOI od kilkudziesięciu lat (30 lat lub dłużej). Wśród ankietowanych byli również przedstawiciele firm funkcjonujących na rynku relatywnie długo (kilka, czasami kilkanaście lat), które produkcję środków ochrony indywidualnej uruchomiły dopiero w 2020 roku. Zmiana branży lub poszerzenie działalności jest niewątpliwie wynikiem wybuchu pandemii i zwiększonego zapotrzebowania na ŚOI.

W przypadku większości (61%) badanych dostawców środki ochrony indywidualnej oczu i twarzy, głowy, słuchu i układu oddechowego stanowiły przynajmniej 25% całej oferty produkcyjnej/ dystrybucyjnej firmy. Stąd wynika, że firmy, prowadząc działalność w różnych obszarach, poszerzyły swoją ofertę produkcyjną/ dystrybucyjną lub przestawiły się na produkcję/dystrybucję ŚOI w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem rynku na ten asortyment.

 

Wykres 2. Procentowy udział środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy, głowy, słuchu
oraz układu oddechowego w ofercie produkcyjnej/ dystrybucyjnej dostawców ŚOI (N = 100);
możliwość wyboru 1 odpowiedzi
 

Produkcja/ dystrybucja

Zgodnie z kodami PKD główną działalnością badanych podmiotów zajmujących się dystrybucją środków ochrony indywidualnej (tj. 36 z 74 podmiotów, dla których w ramach tego badania możliwe było zebranie danych finansowych dotyczących przychodów netto ze sprzedaży i zysków netto za 2020 r.) była sprzedaż odzieży i obuwia, następnie sprzedaż niewyspecjalizowana.

Wśród producentów ŚOI główna działalność dotyczyła przede wszystkim produkcji:

  • odzieży roboczej (14.12.Z),
  • gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z),
  • włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z),
  • wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z),
  • pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z),
  • urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, łącznie z dentystycznymi (32.50.Z),

a więc nie tylko samych środków ochrony indywidualnej.

 

Wykres 3. Kanały dystrybucji/ sprzedaży ŚOI przez ich dostawców (N = 95 - ankietowani,
którzy nie wskazali odpowiedzi „nie dotyczy”); możliwość wyboru 1 odpowiedzi
 

Z analizy kanałów dystrybucji oferowanego asortymentu wynika, że dostawcy ŚOI sprzedają swoje produkty zarówno za pośrednictwem sklepów stacjonarnych, jak i internetowych, przy czym co czwarty dostawca (26%) sprzedaje swoje produkty wyłącznie online. Jest to z pewnością efekt rozwoju technologicznego, ale również pandemii COVID-19 i potrzeby ograniczania kontaktów bezpośrednich.

Konkurencja

Co drugi ankietowany dostawca (55%) wskazywał, że liczba najpoważniejszych konkurentów na rynku ŚOI nie przekracza trzech.

 

Wykres 4. Liczba najistotniejszych konkurentów na rynku ŚOI (N = 100);
możliwość wyboru 1 odpowiedzi  

Z wywiadów pogłębionych z dostawcami ŚOI można wywnioskować, że do najistotniejszych konkurentów zalicza się firmy z ugruntowaną pozycją na rynku, działające w branży od wielu lat. Eksperci udzielający wywiadów zwracają jednak uwagę na fakt, że na rynek wchodzi duża liczba firm powstających ad hoc ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej, którego przyczyną jest pandemia. Ich zdaniem obecni na rynku dostawcy to: „duże korporacje z silnym przebiciem, średnie firmy zachodnie i szereg polskich”. Zdaniem niektórych dostawców z wieloletnim doświadczeniem rynek w ich branży znacznie się powiększył od 2020 roku. Wcześniej, przez wiele lat mieli do czynienia z około 3-4 konkurentami w swoim obszarze.

 
0
0
0
2
0
8
0
0