Przedmowa

 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
UKŁADU ODDECHOWEGO, OCZU, TWARZY, GŁOWY I SŁUCHU ORAZ MASKI MEDYCZNE

RAPORT Z BADANIA RYNKU

Informacje dla użytkowników

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z raportem prezentującym ogólne wyniki diagnozy oraz prognozy rozwoju rynku producentów/dostawców i odbiorców środków ochrony indywidualnej stosowanych w środowisku pracy do ochrony oczu, twarzy, głowy, słuchu oraz układu oddechowego pracowników, a także masek medycznych. Opracowanie to jest efektem zrealizowanych w 2021 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy prac, których celem było określenie kierunku zmian na rynku środków ochrony indywidualnej.

Od ponad 70 lat CIOP-PIB prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz wdrożeniową na rzecz kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Na co dzień współpracujemy z pracodawcami oraz pracownikami służby bhp, którzy są odpowiedzialni za tworzenie warunków pracy z dbałością o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz zapewnianie ciągłości działalności gospodarczej. Jednocześnie wspieramy rząd w odpowiadaniu na współczesne wyzwania społeczne oraz w tworzeniu rozwiązań systemowych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto Instytut realizuje szereg działań upowszechniających, skierowanych zarówno do osób aktywnych na rynku pracy, jak i członków ich rodzin - zwłaszcza dzieci i młodzieży, czyli przyszłych pracowników.

Z jednej strony wpływ czwartej rewolucji przemysłowej i zmian w gospodarce oraz na rynku pracy stawia coraz to nowsze, złożone wyzwania w obszarze zapewniania bezpieczeństwa, ergonomii i zdrowia w środowisku pracy, z drugiej strony globalne zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz ciągłości procesów produkcyjnych i usługowych przekładają się na nowe problemy i wyzwania dla środowiska pracy. W rezultacie dostęp do informacji odgrywa kluczową rolę zarówno w budowaniu przewagi konkurencyjnej, jak i w tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju, uwzględniających potrzeby wszystkich interesariuszy, w szczególności pracowników.

Oddając w Państwa ręce niniejszy raport, dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem na etapie projektowania, realizacji i opracowywania wyników raportu.

 

Wiktor M. Zawieska           

 Dyrektor CIOP-PIB            

 

 

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy (zadanie nr 4.SP.24 pt. „Opracowanie diagnozy i prognozowanie trendów rozwoju rynku środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w Polsce”).

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Materiał opracowano przede wszystkim na podstawie raportu pt. „Badanie rynku dostawców i odbiorców środków ochrony indywidualnej w zakresie ochron oczu i twarzy, głowy, słuchu, ochrony dróg oddechowych (ŚOI) oraz masek medycznych w Polsce”, opracowanego przez Grupę BST Sp. z o.o. oraz opracowania wewnętrznego dr hab. inż. G. Bartkowiak i dr hab. inż. K. Majchrzyckiej, prof. CIOP-PIB. Pozostała literatura jest dostępna w suplemencie do raportu.

 

 

 
0
0
0
2
0
5
2
0