XII Konferencja Forum Liderow Bezpiecznej Pracy - 2009

XII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - 2009


"Społeczna odpowiedzialność biznesu a działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach”
23-24 listopada 2009 r., Słok

 

W ramach doskonalenia metod promowania bezpieczeństwa pracy, a także realizacji trzeciego z zadań zespołów tematycznych FL, CIOP-PIB we współpracy z PGE Elektrownią Bełchatów S.A. oraz Schenker Sp. z o.o. zorganizował XII Konferencję Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu a działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach”. Konferencja odbyła się w dniach 23-24 listopada 2009 r. w Słoku k. Bełchatowa. Uczestniczyło w niej ok. 70 osób - przedstawicieli Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Konferencja miała na celu znalezienie i przeanalizowanie związków między odpowiedzialnością społeczną oraz bezpieczeństwem i higieną pracy na poziomie przedsiębiorstwa.

 

 

 

Tematem wiodącym konferencji była społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), która jest „pojęciem oznaczającym, że przedsiębiorstwo dobrowolnie łączy interes społeczny i dobro środowiska ze swoją działalnością biznesową i współpracuje z partnerami społecznymi” (Komisja Europejska, 2001). CSR obejmuje także etykę biznesu, głównie wartości oraz kulturę korporacyjną promującą odpowiedzialne zachowanie.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada, że przedsiębiorca będzie uwzględniał w swojej działalności dobro innych, szczególnie najbliższego otoczenia, mając na uwadze zasady poczucia sprawiedliwości społecznej i bezwzględny zakaz naruszania godności ludzkiej. Pochodną moralnego obowiązku realizacji wskazanych wartości w działalności gospodarczej jest niedyskryminowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji. Kodyfikacją tych zasad są w szczególności przepisy Kodeksu pracy (art. 113 K.p. i art. 183a par. 1 k.p.), które zabraniają dyskryminacji i nakazują równe traktowanie, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niesprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Urzeczywistniają one w relacjach pracy konstytucyjną zasadę równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu odnosi się także do relacji pracowniczych. Wywiązywanie się z norm społecznej odpowiedzialności biznesu polega w szczególności na stworzeniu odpowiednich praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, uwzględniających nienaruszalną godność, dobro i szanse rozwojowe pracowników. Z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu istotne jest także zapewnienie pracownikom odpowiedniej wiedzy i informacji na temat działalności przedsiębiorstwa. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy normy społecznej odpowiedzialności biznesu odgrywają bardzo ważną rolę poprzez promowanie bezpieczeństwa pracy, wykorzystując je jako kryterium np. przy wyborze kooperantów. Z tego punktu widzenia promowanie bezpieczeństwa pracy, jako element kształtowania bezpiecznych warunków pracy, należy traktować jak jedno z działań świadczących o poczuciu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w stosunku do wszystkich jego interesariuszy – m.in. pracowników, ich rodzin oraz współpracowników i podwykonawców.

 

 

 

W ramach doskonalenia metod promowania bezpieczeństwa pracy konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pt.: „Ryzykowne zachowania w miejscu pracy”, zorganizowanym w ramach realizacji zadania służb państwowych pn: „Wykorzystanie artystycznych środków przekazu do kształtowania postaw probezpiecznych w środowiskach uczniowskich i pracowniczych”. W ten sposób organizatorzy konferencji zachęcali przedstawicieli przedsiębiorstw uczestniczących w konferencji do wykorzystywania nowoczesnych, nowatorskich sposobów promowania bezpiecznych zachowań wśród pracowników.

 

 

 

W drugim dniu konferencji przedstawiciele PGE Elektrowni Bełchatów S.A. zorganizowali wizytę techniczną w Elektrowni, prezentując m.in.: filtry i pochłaniacze, generatory (wraz z obudowami ograniczającymi emisję hałasu) oraz dyspozytornię mocy. Podczas spotkania, które zorganizowano po wizycie technicznej przedstawiciele Elektrowni omówili funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania, a w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, jak również sposób przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego.

 

 

 

W programie konferencji zaplanowano także pracę w zespołach tematycznych w formie warsztatów. Celem pracy poszczególnych zespołów tematycznych było opracowanie projektów działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem „dobrych praktyk” pochodzących z przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

 

 

Konferencji towarzyszyła uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.