XX (do XII) Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

XX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
pt. „
Zarządzanie wiekiem w aspekcie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
25-26 października 2017 r., Mielec

 

Jubileuszowa, XX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, która odbyła się w Rzeszowie oraz Mielcu (zorganizowana wspólnie z PZL Mielec), była doskonałą okazją do pewnego rodzaju podsumowania wszystkich dotychczasowych konferencji, ale i do zapowiedzi kolejnych, jako że nowych wyzwań w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania bezpieczeństwem, higieną pracy i jej ergonomią wciąż nie brakuje, nawet liderom w tej dziedzinie.

 

Zarządzanie wiekiem

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konferencji było „Zarządzanie wiekiem w aspekcie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”, co wpisuje się m.in. w tematykę ostatniej kampanii Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (której punktem krajowym jest CIOP-PIB).

Po powitaniu zebranych gości przez organizatorów konferencji głos zabrała dr hab. Joanna Bugajska – kierująca w Instytucie Zakładem Ergonomii, przybliżając słuchaczom tematykę zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo w organizacji (rozumianej jako przedsiębiorstwo). Idea zarządzania wiekiem ma być odpowiedzią m.in. na postępujące zachodzące zmiany demograficzne oraz ich wpływ na sytuację na rynku pracy i funkcjonowanie jego uczestników. Jej  zasadniczym celem  jest  udzielenie pomocy  przedsiębiorcom  w  planowaniu i kształtowaniu polityki personalnej w obliczu takich zjawisk  jak, pogłębiający się proces starzenia społeczeństwa oraz zwiększający się odsetek pracowników 50+ w całej w strukturze zatrudnienia. W tym kontekście nowego wymiaru nabierają klasyczne cele polityki personalnej, a więc: pozyskanie odpowiednich pracowników, posiadających wymagane kompetencje, predyspozycje osobowościowe i doświadczenie zawodowe; zatrzymanie w firmie osób posiadających kluczowe kompetencje, niezbędne do jej właściwego funkcjonowania; odpowiednie zarządzanie rozwojem kompetencji pracowników; przeciwdziałanie mogącym pojawić się napięciom i konfliktom na tle różnic międzypokoleniowych.

Jak pokazują badania przeprowadzone wśród specjalistów ds. zarządzania zespołami pracowniczymi, tworzenie zespołów międzypokoleniowych pozwala na zwiększenie efektywności pracy (zdaniem ponad 70% badanych), niemniej problemem pozostaje kwestia zadowolenia samych pracowników z partycypacji w takich zespołach  – odczuwa je bowiem już tylko 1/3 respondentów.

Istnieją jednak dobre praktyki w tym zakresie. Przedstawiali je w trakcie konferencji przedstawiciele Liderów: Anna Majcher-Stabrowska z GlaxoSmithKlein, Anna Pęczak z Cemex Polska Sp. z o.o. oraz Piotr Banasiak z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Podstawową sprawą w kontekście zarządzania zespołem wielopokoleniowym, jak zauważyła Anna Majcher-Stabrowska, jest jasne określenie tych wartości, które są najistotniejsze dla jego poszczególnych przedstawicieli, a także transparentność w relacjach z pracownikami. Należy przez to rozumieć proaktywne podejście do tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy, objawiające się dostosowywaniem warunków pracy do potrzeb różnych grup wiekowych. Pracownicy starsi mogą wymagać np. ponadnormatywnych standardów ergonomicznych, a młodsi większego zaangażowania pracodawcy w organizację odpowiednich szkoleń zawodowych.

Anna Pęczak podkreślała z kolei rolę, jaką w jej przedsiębiorstwie pełnią starsi pracownicy w odniesieniu do młodszych. W podobnym tonie wypowiadał się porucznik Piotr Banasiak. Podkreślił, że Straż Graniczna posiada trzy ośrodki szkoleniowe, w których bardzo ważną rolę odgrywają właśnie pracownicy starsi.

 

 

Bazy danych Instytutu i mapy kognitywne

CIOP-PIB był  reprezentowany w trakcie konferencji m.in. przez dr Małgorzatę Gołofit-Szymczak oraz dr Elżbietę Dobrzyńską, które przedstawiły na forum bazę danych nt. zagrożeń biologicznych w miejscu pracy BioInfo oraz bazę danych nt. zagrożeń chemicznych i pyłowych w miejscu pracy ChemPył. Obie  bazy można znaleźć na stronie www.ciop.pl w zakładce „serwisy” i, co warto podkreślić, dostęp do nich jest bezpłatny.

Z kolei Anna Skład z Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem CIOP-PIB zaprezentowała temat  modelowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem rozmytych map kognitywnych. Ta niełatwo brzmiąca nazwa oznacza w prostszym ujęciu możliwość prognozowania (predykcji) sytuacji niebezpiecznych w pracy i tym samym zapobieżenia im. Prognozowanie polega na prowadzeniu symulacji z wykorzystaniem mapy i opiera się o przemnażanie wektora wartości obiektów przez macierz wpływów. Celem prognozowania jest ustalenie, w jaki sposób zmiany wartości wybranych elementów w systemie wpłyną na zmiany pozostałych elementów. Wybrane zalety korzystania z map kognitywnych w zarządzaniu bhp to możliwość prognozowania w sytuacji, kiedy formalna (wyrażona liczbami) wiedza o funkcjonowaniu systemu jest niepełna lub nieprecyzyjna, ale dostępna jest rzetelna wiedza ekspercka; możliwość uwzględniania w modelu trudno mierzalnych i abstrakcyjnych zmiennych (np. remont w firmie); możliwość analizy różnych wariantów decyzyjnych dotyczących złożonych systemów przed wyborem i realizacją jednego z nich. Jak podkreśliła Anna Skład, przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w rozwijaniu opisanego modelu Instytut zaprasza do współpracy.

 

 

Warsztaty w grupach

Uczestniczący w konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw należących do Forum Liderów wzięli także udział w warsztatach z zakresu zarządzania wiekiem. W podziale na 3 grupy pracowali nad działaniami z zakresu:

  • Ochrony i promocji zdrowia w miejscu pracy (prowadzenie: dr Katarzyna Hildt-Ciupińska)
  • Rozwoju kariery zawodowej z uwzględnieniem kształcenia ustawicznego (prowadzenie: Karolina Pawłowska-Cyprysiak)
  • Organizacji środowiska pracy (prowadzenie: Agnieszka Szczygielska).

 

 

Na zakończenie warsztatów przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali i omówili na forum wypracowane rozwiązania.

 

 

Uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy

Podczas uroczystości zamykającej część merytoryczną konferencji tradycyjnie już rozdano karty nowym i dotychczasowym Liderom Bezpiecznej Pracy. Uroczystość wręczenia wyróżnień i nominacji odbyła się w dniu 25 października 2017 r. w Sali bankietowej hotelu „Rzeszów” w Rzeszowie.

 

Fot. Nominacja dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Szczygielska (Ośrodek Promocji i Wdrażania) - CIOP-PIB, Marian Deska - Akala Faraone Sp. z o.o., Artur Usiński (Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania) - Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o., Jacek Szostak (Dyrektor ds. Projektów) - Elbudbis Sp z o.o., Barbara Wasiak (Dyrektor Zakładu Analitycznego) - Orlen Laboratorium S.A., Julita Capała (Z-ca Dyrektora Departamentu QHSE) i Wiesław Biernacki (Kierownik Działu BHP i Ochrony Ppoż.) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Marta Górak – Kopeć (Dyrektor Personalny, członek  Zarządu) - PZL Mielec Sp. z o.o., Michał Frąckiewicz (Dyrektor ds. BHP i OŚ) - Rolls-Royce Poland Sp. z o.o., Michał Treska (Koordynator Działu BHP i P.poż.) - Saur Neptun Gdańsk S.A., Paweł Nogalski (Wiceprezes Zarządu) - Trakcja PRKiI S.A., Joanna Bugajska (Kierownik Zakładu Ergonomii) - CIOP-PIB, Wiktor Marek Zawieska (Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń) - CIOP-PIB, Aneta Kleczkowska (Ośrodek Promocji i Wdrażania) - CIOP-PIB

 

Fot. Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Szczygielska )Ośrodek Promocji i Wdrażania) - CIOP-PIB, Anna Ciulak – Specjalista ds. bhp PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn Sp. z o.o.,  Joanna Bugajska (Kierownik Zakładu Ergonomii) - CIOP-PIB, Wiktor Marek Zawieska (Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń) - CIOP-PIB, Aneta Kleczkowska (Ośrodek Promocji i Wdrażania) - CIOP-PIB

 

Fot. Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Szczygielska (Ośrodek Promocji i Wdrażania) - CIOP-PIB, płk SG Iwona Łatunowicz (Zastępca Komendanta) - Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej,  Joanna Bugajska (Kierownik Zakładu Ergonomii) - CIOP-PIB, Wiktor Marek Zawieska (Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń) - CIOP-PIB, Aneta Kleczkowska (Ośrodek Promocji i Wdrażania) - CIOP-PIB

 

Fot. Złote Karty Liderów Bezpiecznej Pracy

Na zdjęciu od lewej: Mirosław Molik – Komendant 3. Regionalnej Baza Logistycznej w Krakowie, Andrzej Kleszcz (Wiceprezes ds. technicznych) - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Marek Ciapała (Dyrektor) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Krzysztof Snoch (Specjalista ds. bhp) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Dolna Odra, Zbigniew Stępień (Kierownik Działu BHP) i Dariusz Loska (Dyrektor BHP) - Polski Koncern Naftowy ORLEN  S.A., Mariusz Piątkowski (Kierownik działu bhp) - Mostostal Warszawa S.A., Marcin Kopera (Główny Specjalista ds. BHP) - Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o., Piotr Lisiecki (Prezes Zarządu) - Huta Bankowa Sp. z o.o., Barbara Ciesielska (Kierownik BIURA BHPiOŚ) - Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal, Witold Rusak (Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Anna Majcher-Stabrowska (Menedżer EHS i Zarządzania Ryzykiem) - GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Lech Żak (Prezes Zarządu) - Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Joanna Bugajska – Kierownik Zakładu Ergonomii CIOP-PIB, Wiktor Marek Zawieska – Z-ca Dyrektora ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB, Aneta Kleczkowska – Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

 

Wystawa

Konferencji towarzyszyłatakżewystawa innowacyjnych rozwiązań wspierających kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwach.

Uczestnicy wystawy:

1.       ITURRI Poland Sp. z o. o.

2.       3M Poland

3.       KFB Polska sp. z o.o.

4.       EJENDALS AB

5.       ELOKON Polska Sp. z o.o.

 

 

Wizyta techniczna

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o. w Mielcu. Dlatego w drugim dniu konferencji uczestnicy konferencji członkowie Forum Liderów wzięli udział w wizycie technicznej w Zakładach.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. to największy w Polsce producent samolotów, śmigłowców i struktur lotniczych posiadający 80 letnią tradycję lotniczą. W mieleckich zakładach lotniczych wyprodukowano ponad  15 500 statków powietrznych. Od 2007 roku PZL Mielec jest spółką zależną Sikorsky Aircraft Corporation (SAC), światowego lidera w produkcji śmigłowców. W  2015 roku Sikorsky Aircraft i PZL Mielec weszły w skład korporacji Lockheed Martin - największego koncernu zbrojeniowego na świecie z siedzibą w Bethesda, w stanie Maryland, USA. PZL Mielec produkuje śmigłowce S-70i BLACK HAWK dla klientów międzynarodowych, jak również kabiny oraz elementy struktury śmigłowca UH 60M™ BLACK HAWK. Mieleckie zakłady są również producentem samolotu M28 05, przeznaczonego  dla odbiorców cywilnych, a w wersji M28B Bryza dla klientów wojskowych. Obecnie firma zatrudnia ponad 1670 pracowników zajmując powierzchnię ponad 30 ha. Zakład zlokalizowany jest w mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, posiada 8 budynków, w których realizowane są następujące procesy: obróbka maszynowa i plastyczna, procesy specjalne, półmontaż, montaż ostateczny oraz próby w locie gotowych produktów. PZL Mielec to obecnie największy zakład produkcyjny Lockheed Martin poza Stanami Zjednoczonymi.

Działania  poprawiające  warunki pracy oraz  transformacje zachodzące w PZL Mielec są doceniane  w środowisku lokalnym, jak i na arenie ogólnopolskiej. Firma  uhonorowana została przyznaniem prestiżowych nagród, są to: dwukrotne zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie na Modernizację Obiektu Przemysłowego organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury (w 2007 i 2008 r.), Budowa Roku 2013, Filar Polskiej Gospodarki 2012. Dwukrotnie przyznano prestiżowy tytuł Solidnego Pracodawcy Podkarpacia (2009 i 2011). W 2009 roku PZL Mielec zostały uhonorowane brązowym medalem w regionalnym konkursie Lodołamacze, promującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Jednym z priorytetów firmy jest bezpieczeństwo i higiena pracy oraz troska o środowisko naturalne. Firma otrzymała nagrody za osiągnięcia w zakresie bhp i ochrony środowiska jak chociażby nagroda Panteon Polskiej Ekologii 2011 w kategorii Przedsiębiorstwo,  Certyfikat Zielone Biuro 2009 oraz liczne korporacyjne wyróżnienia i nagrody.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. z Mielca – zostały w 2013 r. zdobywcą I miejsca w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na szczeblu wojewódzkim oraz laureatem na szczeblu ogólnopolskim tego konkursu, w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników. Ponadto w 2013 roku PZL Mielec zostały wyróżnione przez przewodniczącego OPZZ za współpracę ze związkami zawodowymi. W 2016 roku firma otrzymała nagrodę I stopnia w 44 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy,  którego organizatorem jest  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Firma jest także zaangażowana w szerzenie Kultury Bezpieczeństwa czego potwierdzeniem jest  m.in. organizacja konferencji poświęconych wymianie najlepszych praktyk bhp, prelekcje, jak również publikacje w prasie branżowej. Przyznane  nagrody  potwierdzają wysokie standardy bezpieczeństwa, w których najważniejszy jest człowiek, co czyni organizację  zakładem społecznie odpowiedzialnym. Podczas  konferencji PZL Mielec otrzymały nominację i zostały nowym członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Fot. Uczestnicy XX konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy