Grupy Robocze FL

 

W ramach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy działa 8 grup roboczych:
Nr 1 - Przemysł ciężki i wydobywanie
Nr 2 - Przemysł chemiczny
Nr  3 - Przemysł lekki i spożywczy
Nr  4 - Maszyny i urządzenia
Nr 5 - Usługi, obronność, obsługa ludności
Nr 6 - Energetyka
Nr 7 - Gazownictwo
Nr 8 - Budownictwo

 

 

Prace w ramach grup roboczych FL w 2013 r.

 

Upowszechnianie dobrych praktyk bhp przez członków grupy roboczej FL "Gazownictwo"

Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy należący do grupy roboczej "Gazownictwo" prezentowali dobre praktyki bhp podczas konferencji dla przedstawicieli spółek gazowych, która odbyła się w dniu 14 maja 2013 r. w Kocierzy. Konferencja została zorganizowana przez CIOP-PIB oraz GAZ-SYSTEM S.A. w ramach kampanii społecznej "Przez innowacje do bezpieczeństwa".

W II sesji konferencji przedstawiciele spółek gazowych omówili przykłady projektów, rozwiązań oraz zmian w organizacji pracy, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy w spółkach gazowych:
1/ GAZ-SYSTEM S.A.
- "Wpływ innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych przeznaczonych do stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem na poziom bezpieczeństwa pracy w tłoczniach gazu"
- "Kontrola tras gazociągów z powietrza"
2/ Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
- "Organizacyjne i techniczne metody poprawy bezpieczeństwa wykonywania prac gazoniebezpiecznych"
3/ Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział ZG w Jaśle
"Proces nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi a bezpieczeństwo pracowników"
4/ Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
- "Pilotażowy projekt OZG Mińsk Mazowiecki dotyczący podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez budowanie współpracy na poziomie lokalnym z Państwową Strażą Pożarną".

 
 

Spotkanie zespołu roboczego FL "Usługi, Logistyka, Obronność"

W dniu 18 stycznie 2013 roku w siedzibie oddziału warszawskiego DB Schenker Sp z o.o. w Młochowie k/Nadarzyna odbyło się spotkanie zespołu roboczego FL "Usługi, Logistyka, Obronność".

 

Spotkanie zespołu roboczego FL "Gazownictwo"

W dniu 8 lutego 2013 roku w CIOP-PIB w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu roboczego FL "Gazownictwo". W spotkaniu wzięło udział 12 osób reprezentujących spólki gazowe należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Tematyka spotkania:
- działania grupy roboczej GAZOWNICTWO” na 2013 r.
- konferencja pt. „Przez innowacje do bezpieczeństwa w gazownictwie” (13-15 maja 2013 r., Kocierz)
- współpraca grupy roboczej „GAZOWNICTWO” z CIOP-PIB.

Elementem spotkania była wizyta techniczna w laboratoriach CIOP-PIB w Warszawie.  

 

 

Prace zespołów tematycznych w 2012 r.

 

SPOTKANIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO BUDOWNICTWO  

W dniu 25 stycznia 2012 r. w CIOP-PIB w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie zespołu tematycznego Forum Liderów – Z.T. „Budownictwo”. W spotkaniu wzięło udział 11 osób: przedstawiciele firm budowlanych należących do FL, przedstawiciele zakładów naukowych CIOP-PIB oraz przedstawiciele Ośrodka Promocji CIOP-PIB.

Celem spotkania było:
1. upowszechnianie wyników prac badawczych oraz projektów służb państwowych programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”
2. zaproszenie firm budowlanych do współpracy z CIOP-PIB w zakresie wdrażania wyników projektów i zadań realizowanych przez CIOP-PIB
3. wymiana dobrych praktyk bhp z zakresu współpracy z podwykonawcami
4. omówienie planów udziału członków FL w informacyjnej kampanii społecznej 2012: „Prewencja wypadkowa”.

SPOTKANIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO GAZOWNICTWO  

W dniu 16 lutego 2012 r. o godz. 9.00 w siedzibie GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu odbędzie się spotkanie dotyczące aspektów bhp we współpracy z podwykonawcami w branży gazowniczej.

Szczegółowe informacje na temat programu spotkania

Prace zespołów tematycznych w 2011 r.

 

SPOTKANIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO "USŁUGI"

W dniu 7 grudnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu tematycznego „Usługi”. Celem spotkania było podsumowanie działań członków Zespołu Tematycznego w 2011 r. oraz omówienie planów na 2012 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lot Catering Sp. z o.o. (Dyrektor ds. Zakupów, Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa oraz specjalista ds. BHP) oraz Polskiej Telefonii cyfrowej S.A., Schenker Sp. z o.o., Szpitala w Makowie Maz. oraz CIOP-PIB.  

Gospodarzem spotkania  był należący do Zespołu tematycznego Lot Catering Sp. z o.o. (w tym roku wyróżniony Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy). W pierwszej części spotkania omówiono zmiany, jakie zaszły w firmie od ostatniego spotkania ZT. Przedstawiono zmiany techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy. Tematem dyskusji uczestników spotkania był m.in. problem zarządzania odpadami i śmieciami związanymi z działalnością Lot Catering Sp. z o.o.  

W części spotkania dotyczącej planów na następny rok omawiano zasady współpracy z podwykonawcami, który wstępnie były już przedmiotem spotkania zespołów tematycznych podczas XIV Konferencji FL w Katowicach. W 2012 r. w ramach kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa” zostanie przygotowany i wydany poradnik dobrych praktyk bhp z zakresu współpracy z podwykonawcami. Podobnie jak w roku ubiegłym (opracowano poradnik dobrych praktyk bhp z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych) autorami dobrych praktyk będą członkowie FL.

 
 
 

SPOTKANIE ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH FL PODCZAS XIV KONFERENCJI FL W KATOWICACH

Podczas XI Konferencji FL w Katowicach pt.: "Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiosrtwie" odbyło się spotkanie 5 zespołów tematycznych działających w ramach Forum Liderów:
- „Budownictwo”,
- „Przemysł ciężki”,
- „Przemysł lekki”,
- „Energetyka”,
- „Przemysł chemiczny”,  
- „Usługi”.

Biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie zawodowe wynikające ze współpracy z podwykonawcami (przede wszystkim z małymi firmami) członkowie Zespołów zostali poproszeni o omówienie podczas spotkań najważniejszych problemów z zakresu bhp, które występują w tych firmach podwykonawczych. Podczas wspólnej dyskusji zostały wybrane najbardziej istotne problemy, a następnie zostały przygotowane propozycje rozwiązania tych problemów – przykłady „dobrych praktyk” stanowiących sposób rozwiązania wybranego problemu, przeznaczony do zastosowanie w małych przedsiębiorstwach.

 

Opracowane w zespołach przykłady „dobrych praktyk” zostały zaprezentowane i omówione podczas II sesji konferencji pt.: „Działalność Forum Liderów Bezpiecznej Pracy”. Podczas ubiegłorocznej konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, powstała propozycja opracowania poradnika dobrych praktyk z zakresu prewencji zagrożeń psychospołecznych. W wyniki współpracy CIOP-PIB i członków Forum Liderów taki poradnik został opracowany oraz wydany w nakładzie 500 egz., a następnie upowszechniony wśród uczestników działań kampanii społecznej 2011 „Bezpieczne miejsce pracy”.

 
 

Na bazie wyników pracy w zespołach tematycznych powstała propozycja opracowania przez członków Forum Liderów poradnika dobrych praktyk bhp z zakresu obejmującego problematykę współpracy z podwykonawcami. Poradnik ten będzie jednym z materiałów ogólnopolskiej kampanii społecznej 2012 „Prewencja  wypadkowa”.

Prace Zespołów tematycznych w 2010 r.

 

II SPOTKANIE ZESPOŁU TEMATYCZNEGO "PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI"

W dniu 19 listopada 2010 r. siedzibie Lot Catering Sp. z o.o. w Warszawa osbyło się II spotkanie zespołu tematycznego zespołu tematycznego PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI w ramach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie działań Lot Catering Sp. z o.o. na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, jak również ustalenie szczegółów dotyczących wkładu członków tego zespołu tematycznego w opracowanie poradnika dobrych praktyk z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy.

W I części spotkania Dyrektor ds. Jakości Lot Catering Sp. z o.o. przedstawiła i szczegółowo omówiła systemy zarządzania funkcjonujące w przedsiębiorstwie, w tym system zarządzania bezpieczeństwem. Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Spraw Niejawnych przedstawił zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Lot Catering Sp. z o.o., związane ze specyfiką ich działalności (obsługa samolotów). Specjalista ds. bhp Lot Catering Sp. z o.o. przedstawił zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Omówił specyfikę działalności firmy oraz sposoby organizacji pracy.

Omówione działania zostały zaprezentowane w praktyce podczas wizyty technicznej, zorganizowanej w II części spotkania.

III część spotkania dotyczyła poradnika dobrych praktyk z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy, który będzie opracowany przez członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz wkładu członków zespołu tematycznego w organizację konferencji pt.: „Czynniki psychospołeczne – problem, prewencja, ekonomia”, która planowana jest na II kwartał 2011 roku.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat zagrożeń psychospołecznych w przedsiębiorstwach, których przedstawiciele brali udział w spotkaniu. Omawiali występujące u nich problemy oraz sposoby radzenia sobie z nimi, a także stosowane środki prewencyjne.

Ustalenia:
• W I połowie stycznia 2011 roku w CIOP-PIB zostanie przygotowany kwestionariusz do przedstawienia przykładów dobrych praktyk z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy
• Kwestionariusz zostanie przesłany do wszystkich członków FL z prośbą o wypełnienie oraz odesłanie do CIOP-PIB
• Na podstawie informacji podanych w kwestionariuszach zostanie przygotowany poradnik dobrych praktyk z tego zakresu
• Kopie kwestionariuszy przesłanych przez członków zespołu tematycznego PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI zostaną przekazane do lidera zespołu
• Na podstawie informacji z kwestionariuszy zostanie przygotowane stanowisko członków zespołu w tej sprawie
• Stanowisko będzie zaprezentowane podczas dyskusji okrągłego stołu, towarzyszącej konferencji  pt.: „Czynniki psychospołeczne – problem, prewencja, ekonomia”

 
 

SEMINARIUM ZESPOŁU TEMATYCZNEGO "BUDOWNICTWO"

W dniu 10 maja 2010 r. w Gdańsku odbyło się seminarium pt.: "Upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia na budowach".

Organizatorem i gospodarzem spotkania była firma Stabilator Sp. z o.o. -  członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, wyróżniony Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy, należacy do zespołu tematycznego "Budownictwo".

W seminarium wzięło udział 25 osób - członkowie Forum Liderów oraz przedstawiciele firm budowlanych.

W programie seminarium znalazło się m.in.:
- dobre praktyki firmy Stabilator Sp. z o. o. z zakresu BHP
- kampania informacyjno-prewencyjna PIP w budownictwie
- zasady bezpieczeństwa pracy na budowach, obowiązujące
  w Iławskim Przedsiębiorstwie budowlanych IPB Sp. z o.o.
- działalność CIOP-PIB na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie
- zagrożenia w pracach na wysokości.

Celem seminarium było m.in. znalezienie odpowiedzi na pytanie: czym są dobre praktyki BHP? Niektórzy prelegenci sugerowali, że samo przestrzeganie przepisów prawa, jakim jest m.in. przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, to jeszcze za mało, by nazwać takie działanie dobrymi praktykami BHP. Jednak, w opinii uczestników spotkania, wymagania przepisów prawa dotyczących BHP są niejednokrotnie bardzo ogólne, pozwalające na szeroką interpretację. Dla przykładu, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem, jednak już sposób jej przeprowadzania może być traktowany jako dobra praktyka BHP.  

   
   
   

I SPOTKANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU TEMATYCZNEGO "PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI"

W dniu 30 marca 2010 r. w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie odbyło się spotkanie członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - zespołu tematycznego PRZEMYSŁ LEKKI/USŁUGI.

Podczas spotkania omówiono i przyjęto cele i zadania zespołu, omówiono formy pracy zespołu, a także zdefiniowano głowne problemy bhp dotyczące zakładów usługowych i przemysłu lekkiego oraz przygotowano propozycje działań z zakresu profilaktyki tych problemów.

W ramach udziału członków Forum Liderów w realizacji projektu służb państwowych pt.: "Doskonalenie metod promowania bezpieczeństwa pracy w wybranych środowiskach pracowniczych" uczestnicy spotkania opracowali także zestaw działań z zakresu profilaktyki dotyczących bezpieczeństwa pracy, dostosowanych do specyfiki określonej grupy odbiorców docelowych.  

W programie spotkania znalazła się także preznetacja celów i założeń europejskiej kampanii 2010-2012 "Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków".  

 

Prace Zespołów tematycznych w 2009 r.

 

SPOTKANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU TEMATYCZNEGO "BUDOWNICTWO"

W dniu 13 listopada 2009 r. w siedzibie „IPB” Sp. z o.o. w Iławie odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pracy w budownictwie.
W spotkaniu wzięło udział 18 osób, w tym: przedstawiciele Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „IPB” Sp. z o.o., a także członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - przedstawiciele firm: Bovis Lend Lease Warszawa, Mostostal Warszawa, Mostostal Siedlce oraz przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy z Olsztyna.  

W programie spotkania znalazło się omówienie zasad bezpieczeństwa pracy na budowach, wypadków w budownictwie w woj. warmińsko- mazurskim oraz prezentacja firmy Bovis Lend Lease Warszawa pt.: „Bezpieczna  budowa”. Przedstawiciele Mostostal Warszawa oraz „IPB” Sp. z o.o., omówili bezpieczeństwo pracy na wysokości i przykłady stosowanych zabezpieczeń pracowników przed upadkiem z wysokości.

Podsumowując spotkanie, należy podkreślić, że:
a. właściwe bezpieczeństwo pracy na budowach zależy od:
• właściwie zaplanowanej realizacji kontraktu – plan BIOZ, właściwie sporządzane umowy z podwykonawcami, ujmujące wymagania bhp w stosunku do prowadzenia przez nich prac.
• zapewnienia częstej obecności pracowników służby bhp na placu budowy
• właściwej koordynacji bhp na placu budowy.
b. zapewnienie właściwej komunikacji z podwykonawcami na placu budowy zależy od właściwie sporządzonej umowy, a następnie egzekwowania jej postanowień. Wskazane jest organizowanie spotkań z podwykonawcami na budowie w celu omówienia bezpieczeństwa pracy na budowach.
c. największy problem w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów bhp mają małe firmy budowlane, które występują też w charakterze podwykonawców. Brak środków finansowych powoduje stosowanie niekompletnych rusztowań, zły stan urządzeń stosowanych do prac budowlanych, niejednokrotnie brak podstawowej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Członkowie FL uczestniczący w spotkaniu zaproponowali możliwość przedstawiania „dobrych praktyk” z tego zakresu podczas spotkań z takimi firmami.

 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE XII KONFERENCJI FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

Warsztaty miały na celu pokazanie praktycznego związku pomiędzy CSR a bezpieczeństwem pracy. Uczestnicy konferencji pracując w podziale na 5 zespołów tematycznych (Przemysł ciężki, Przemysł chemiczny, Energetyka, Budownictwo i Usługi/Przemysł lekki) poszukiwali m.in. działań z zakresu kształtowania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, które mogłyby się znaleźć w strategii CSR przedsiębiorstwa.

Członkowie poszczególnych zespołów tematycznych opierali się na własnych doświadczeniach, jak również informacjach wynikających z wystąpień prelegentów (w I części konferencji). Przygotowanie przez nich propozycje działań obejmowały m.in.: rozbudowaną profilaktykę zdrowotną (pakiet kardiologiczny, mammografię, badania PSA, czy profilaktykę osteoporozy, itp.), wczasy profilaktyczno-zdrowotne (dla osób pracujących w warunkach szkodliwych lub uciążliwych, dla ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych, także dla osób po przewlekłych chorobach i schorzeniach), programy promocji zdrowia (np. pakiety sportowe dla pracowników), a także organizowanie konkursów i zawodów sportowych dla pracowników i ich rodzin.  

Podkreślając związek pomiędzy promowaniem bezpieczeństwa pracy a CRS proponowano także działania mające na celu kształtowanie świadomości i podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród dzieci i młodzieży (np. stypendia dla młodzieży, wyposażanie dzieci w kamizelki odblaskowe itp.). Działania takie są realizowane przez wielu członków Forum Liderów, ponieważ wsparcie młodzieży szkolnej oraz studentów kierunków związanych z prowadzoną działalnością to nie tylko działania na rzecz interesariuszy przedsiębiorstw, ale także inwestowanie w potencjalnych przyszłych pracowników, współpracowników czy podwykonawców.

Projekty działań powstałe w wyniku wspólnej pracy podczas warsztatów pokazały, jak wiele wspólnych problemów występuje w przedsiębiorstwach należących do Forum Liderów, ale także jak duże możliwości daje wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Nowa formuła funkcjonowania Forum, jaką było powołanie zespołów tematycznych, otworzyła nowe pole do współpracy pomiędzy jego członkami, a także pomiędzy członkami Forum Liderów z Instytutem. Dowodem na to jest choćby zidentyfikowanie (podczas warsztatów) najważniejszych, aktualnych problemów z zakresu bezpieczeństwa pracy przedsiębiorstw należących do poszczególnych zespołów tematycznych i wspólnie wypracowywanie propozycji działań dla ich rozwiązania,  z wykorzystaniem „dobrych praktyk” pochodzących z każdego z przedsiębiorstw.

Doświadczenia członków Forum Liderów w połączeniu z możliwościami Instytutu w zakresu upowszechniania takich rozwiązań czy opracowań wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z całego kraju z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, także małych i średnich. Członkowie zespołu tematycznego „Budownictwo” już tym roku zapoczątkowali spotkania tematyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w budownictwie i planują zachęcać do udziału w takich spotkaniach inne firmy z branży i wspierać ich „dobrymi praktykami”.

Praca zespołow tematycznych:

 
Zespół tematyczny "Budownictwo"
• Elżbieta Bożejewicz – IBP Sp. z o.o. (lider zespołu)
• Leszek Chaciński, Dariusz Prokurent– Polimex-Mostostal S.A.
• Wojciech Prusiński, Marcin Łukomy – SKANSKA S.A.
• Witold Łozowski, Lukas Franc – BLL  
• Mariusz Butowski - Stabilator
• Waldemar Wajler – Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych

 
Zespół tematyczny "Przemysł chemiczny"
• Witold Rusak  (lider zespołu), Władysław Strzelecki – ZAK S.A.
• Jolanta Witek, Ryszard Wolnik – Zakłady Azotowe w Tarnowie S.A.
• Tomasz Borkowski, Jan Płaza, Andrzej Kiełbowicz, Danuta Salak – PKN Orlen S.A.
• Krystyna Czyżewska, Andrzej Gorzka – ZACHEM S.A.
• Anna Janaszewska – Aflofarm Fabryka Leków S.A.
• Krzysztof Janaszewski – Aflofarm Farmacja Polska S.A.
• Anna Malinowska – Zakłady Chemiczne Police S.A.
• Robert Gryzik – Synthos Dwory Sp. z o.o.
• Anna Błońska-Type,  Jarosław Żółtowski – Avon Operations Polska Sp. z.o.o.

 
Zespół tematyczny "Przemysł ciężki"
• Stefan Kwaśny – KGHM Polska Miedź S.A. (lider zespołu)
• Stanisław Osika, Mirosław Gwóźdź – Huta Bankowa Sp. z o.o.
• Jan Biardzki – PSI SPS Siedlce
• Adam Nowak – CSRG S.A. w Bytomiu
• Wiesława Przewoźnik, Dariusz Stojke – KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice”
• Witold Kosiorek – JSW S.A.
• Andrzej Kozielski, Jan Szarabajko – RAFAKO S.A.
• Artur Bociąg – PZL-Świdnik S.A.


 
Zespół tematyczny "Energetyka":
• Jan Rogalski (lider zespołu), Grażyna Maga, Włodzimierz Chybiński – PGE Elektrownia Bełchatów S.A.
• Elżbieta Kaczmarczyk, Dariusz Prasałek – GDF SUEZ Energia Polska S.A. Połaniec
• Franciszek Jaworski – PGE Elektrownia Dolna Odra S.A.
• Stanisław Parys, Wanda Horosiewicz– MSG Sp. z o.o.

 
Zespół tematyczny "Usługi"
• Tadeusz Leszczyński (lider zespołu), Paulina Koszewska – Schenker Sp. z o.o.
• Marek Kubiak, Bogusław Majchrzak – MPK Łódź
• Grażyna Bednarczyk, Danuta Karpińska – SP ZOZ Maków Mazowiecki
• Zygmunt Gawliński – Lot Catering Sp. z o.o.
• Krystyna Bednarz, Czesław Reczulski – ZTK TEOFILÓW S.A.
• Janusz Kasyan – 4 OWT Żurawica  

 

 

Prace Zespołów tematycznych w 2008 r.

 


USTANOWIENIE ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH W RAMACH FORUM LIDERÓW

Członkowie Prezydium FL, podczas posiedzenia w dniu 28 stycznia 2008 r.,  podjęli decyzję o powołaniu 5 Zespołów Tematycznych (ZT).

Obecnie zespoły tematyczne są prowadzone przez:

- ZT Przemysł chemiczny - lider zespołu - Witold Rusak (Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
- ZT Przemysł ciężki - lider zespołu - Stefan Kwaśny (KGHM Miedź Polska S.A.)
- ZT Przemysł lekki - lider zespołu - Jan Biardzki (PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn)
- ZT Energetyka - lider zespołu - Jan Rogalski (PGE Elektrownia Bełchatów S.A.)
- ZT Budownictwo - lider zespołu - Elżbieta Bożejewicz (Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.)
- ZT Usługi - lider zespołu - Tadeusz Leszczyński (Schenker Sp. z o.o.)


Od lewej: dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska - Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń, liderzy zespołów tematycznych Forum Liderów (Jan Rogalski – ZT „Energetyka”, Tadeusz Leszczyński – ZT „Usługi”, Witold Rusak – ZT „Przemysł chemiczny”, Elżbieta Bożejewicz – ZT „Budownictwo”, Stefan Kwaśny – ZT „Przemysł ciężki”, Jan Biardzki – ZT „Przemysł lekki”), Agnieszka Szczygielska - CIOP-PIB oraz Mariusz Butowski – Stabilator Sp. z o.o.