Srebrna Karta Lidera

 

WARUNKI UZYSKIWANIA SREBRNEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY

 

O przyznanie lub przedłużenie Srebrnej Karty Lidera może ubiegać się uczestnik Forum Liderów legitymujący się wcześniej Zieloną Kartą Lidera, który spełnia następujące warunki:

 • realizuje przedsięwzięcia zgłoszone w Deklaracji Uczestnictwa i uzyskuje efekty w zakresie poprawy warunków pracy (np. zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie poziomu stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia),
 • aktywnie współpracuje z Instytutem o najmniej 3 lata,
 • praktyczne wykorzystuje dorobek naukowo-badawczy Instytutu do oceny  i zmniejszania ryzyka zawodowego i współdziała z Instytutem w procesie wykorzystywania wyników programów wieloletnich oraz innych prac prowadzonych w Instytucie (opis przeprowadzonych prac oraz ich wyników powinien być dołączony do WNIOSKU O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE SREBRNEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY),
 • podnosi kwalifikacje pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych m.in. przez CIOP-PIB - szczegółowa informacja na ten temat powinna być dołączona do WNIOSKU O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE SREBRNEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY,
 • korzysta z innych możliwości z oferty Instytutu (wydawnictwa, programy komputerowe, usługi eksperckie, badawcze, certyfikacyjne) przynajmniej raz  w roku,
 • upowszechnia uzyskane osiągnięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy np. poprzez publikacje w wydawnictwach CIOP-PIB.
 • prześle do Instytutu wypełniony WNIOSEK O PRZYZNANIE LUB PRZEDŁUŻENIE SREBRNEJ KARTY LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY (w wersji drukowanej lub elektronicznej), stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu.

Uczestnik Forum Liderów występujący z wnioskiem o przyznanie lub przedłużenie posiadanej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy powinien także brać udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracyl ub innych konkursach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowa informacja na ten temat powinna być dołączona do wniosku o przyznanie lub przedłużenie posiadanej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Komisje Wybory Liderów Bezpiecznej Pracy przedsiębiorstwo otrzymuje Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy, ważną przez 2 lata od daty przyznania.

 

Uczestnicy Forum wyróżnieni Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy mogą korzystać z:

 • wsparcia Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • możliwości upowszechniania, m.in. wśród przedsiębiorstw współpracujących  z Instytutem, swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 • możliwości uczestniczenia w programowaniu problematyki badawczej  oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu,
 • dostępu do informacji na temat konferencji, seminariów, targów i wystaw krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawa do udziału w organizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach, poświęconych bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia, na preferencyjnych warunkach,
 • usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu na prawach pierwszeństwa,
 • jednorazowych bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu,
 • bezpłatnego uczestnictwa w dorocznych Konferencjach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy organizowanych przez Instytut w celu wymiany doświadczeń  oraz przedyskutowania aktualnych problemów dotyczących ochrony pracy,
 • bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach tematycznych z zakresu bezpieczeństwa  i higieny pracy,
 • uczestnictwa w seminaryjnych posiedzeniach podsumowujących wyniki zrealizowanych przez Instytut prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych  oraz upowszechniających.
 • 10% zniżki przy korzystaniu z usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu,
 • 10% zniżki przy korzystaniu z kursów i seminariów oraz zamieszczaniu materiałów reklamowych w wydawnictwach Instytutu,
 • 20% zniżki przy zakupie programów komputerowych i baz danych Instytutu, 30% zniżki przy zakupie tradycyjnych wydawnictw Instytutu,
 • możliwość posługiwania się w celach informacyjno-promocyjnych i reklamowych informacją o wyróżnieniu Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.