Jak przystąpić do FL

 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY?

 

Warunkiem przystąpienia do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest przesłanie do Instytutu:

 • podpisanej DEKLARACJI UCZESTNICTWA w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby wymienionej w Deklaracji uczestnictwa  w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • wypełnionego WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO FORUM LIDERÓW (w wersji drukowanej lub elektronicznej), stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • programu działań w zakresie poprawy warunków pracy na kolejny rok lub sprawozdania z realizacji takiego PROGRAMU za rok bieżący

Uczestnictwo w Forum Liderów jest uzależnione od:

 • aktualnego stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie lub instytucji, charakteru oraz poziomu występujących zagrożeń i uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością, a także stwarzanego przez nie ryzyka zawodowego,
 • prowadzonej modernizacji, rozbudowy i innych działań związanych z kształtowaniem warunków pracy.

Przy ocenie kandydata na uczestnika Forum Liderów pod uwagę brana jest jego aktywność w zakresie kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy (w tym także udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy lub innych konkursach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

 

 

Uczestnicy Forum mogą korzystać z:

 • wsparcia Instytutu we wdrażaniu i upowszechnianiu w swoim środowisku osiągnięć naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • możliwości upowszechniania, m.in. wśród przedsiębiorstw współpracujących
  z Instytutem, swoich doświadczeń i osiągnięć w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 • możliwości uczestniczenia w programowaniu problematyki badawczej oraz działalności wydawniczej i edukacyjnej Instytutu,
 • dostępu do informacji na temat konferencji, seminariów, targów i wystaw krajowych oraz zagranicznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawa do udziału w organizowanych przez Instytut konferencjach i seminariach, poświęconych bezpieczeństwu pracy i ochronie zdrowia, na preferencyjnych warunkach,
 • usług badawczych, certyfikacyjnych oraz ekspertyz Instytutu na prawach pierwszeństwa,
 • jednorazowych bezpłatnych konsultacji pracowników naukowo-badawczych Instytutu,
 • bezpłatnego uczestnictwa w dorocznych Konferencjach Forum Liderów Bezpiecznej Pracy organizowanych przez Instytut w celu wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania aktualnych problemów dotyczących ochrony pracy,
 • bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach tematycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uczestnictwa w seminaryjnych posiedzeniach podsumowujących wyniki zrealizowanych przez Instytut prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz upowszechniających.

Informacji na temat możliwości przystąpienia do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy udziela:
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
tel. 22 623 36 86,  e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl