Forum Liderów

 

Mając na uwadze potrzebę budowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocji osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w szczególności opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, w 1998 r. powołano Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca obecnie 180 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Celem funkcjonowania Forum Liderów jest budowanie partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB.

Do ważnych zadań Forum należy prowadzenie działań na rzecz wdrażania i upowszechniania rezultatów programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” oraz innych programów koordynowanych przez CIOP-PIB, a także realizowanie projektów badawczych, celowych i itp. Istotne jest również współinicjowanie przez uczestników Forum tematyki badawczej, działalności edukacyjnej i wydawniczej Instytutu, ukierunkowanych na bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia i życia pracowników.

Forum stanowi również płaszczyznę kontaktów bezpośrednich między jego członkami. Służą one wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, przy merytorycznym wsparciu Instytutu w prowadzeniu analiz źródeł i przyczyn występowania zagrożeń zawodowych oraz ograniczania ich skutków, a zwłaszcza zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.


 

W zależności od rezultatów uzyskiwanych w działalności prowadzonej na rzecz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, a także od zakresu i wyników współdziałania z Instytutem, Liderzy są wyróżniani: ZIELONĄ, SREBRNĄ lub ZŁOTĄ KARTĄ LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY.

Posiadanie Karty uprawnia do korzystania związanych z nią preferencji we współpracy z Instytutem.

 
Koordynator działań Forum Liderów Bezpiecznej Pracy:

Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, e-mail:agnieszka.szczygielska@ciop.pl