Co miesiąc najświeższe informacje od ekspertów z zakresu bhp w dwóch kategoriach:

 1. bezpieczeństwo i zdrowie w pracy,
 2. zagrożenia chemiczne, pyłowe i biologiczne baz wiedzy CHEMPYŁ i BIOINFO.


Aby dokończyć, sprawdź swoją pocztę i potwierdź.

Jeśli nie otrzymałeś żadnej informacji e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM w skrzynce odbiorczej.

 
 

Klauzula informacyjna

W wykonaniu wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy adres siedziby: 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16, e-mail: kancelaria@ciop.pl.
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: iod@ciop.pl lub pisemnie na adres jak w pkt 1.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera.
 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Podanie danych jest wymogiem umownym.
 5. Skutkiem niepodania danych będzie niemożność realizacji celu wskazanego w pkt 3.
 6. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 7. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego i art. 13 ust. 1 lit. f) nie ma tu zastosowania.
 8. Dane będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 9. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.