Bibliografia uzupełniająca

 

ROZDZIAŁ 12. Bibliografia uzupełniająca

 

Albińska P. [b.r.] Problemy życia społecznego i zawodowego osób niedosłyszących i głuchych. http://www.adam-europe.eu/prj/5431/prj/publikacja_albinska.pdf


Bąkowska M., Dembek A., Iwaniak A., Sekutowicz K. (2009) Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II – podręcznik dobrych praktyk. Warszawa, Integracja. http://www.integracja.org


Borys-Kierszniewska W. i in. (2012) Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z Zespołem Aspegera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem. Fundacja SYNAPSIS.


Budny J. (2009) Dostosowanie budynków użyteczności publicznej – teoria i narzędzia. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.


Czeskin M.S. (1986) Człowiek i hałas. Warszawa, PWN.


Dziewanowska A., Polak-Sopińska A. (2007) Projekt dostosowania wybranego stanowiska pracy do osób niepełnosprawnych. W: Ergonomia niepełnosprawnym – problemy ogólne. Red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, K. Boczkowska. Łódź, Wyd. Politechniki Łódzkiej, s. 33-46.


Gabler D., Hadław A., Garczyński M. (2010) Przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Warszawa, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. http://www.lodolamacze.info.pl/pliki/materialy-poradniki/przystosowanie_stanowiska_pracy.pdf


Kowalski K. [b.r.] Planowanie dostępności – prawo w praktyce. http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/planowanie_dostepnosci.pdf


Kowalski K. [b.r.] Projektowanie bez barier – wytyczne. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/publikacje/


Kurkus-Rozowska B. (1997) Potrzeba oceny możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych w celu ich optymalnego zatrudnienia. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, nr 1 (151), s. 48-53.

 

Kurkus-Rozowska B. (1998) Ocena możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych w celu ich optymalnego zatrudnienia. Zeszyt Informacyjno-metodyczny Doradcy Zawodowego pt. Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Krajowy Urząd Pracy, s. 37-46.


Lecewicz-Bartoszewska J., Polak-Sopińska A. (2006) Stanowiska pracy dla niepełnosprawnych – od projektowania indywidualnego do integralnego. Red. J. Charytonowicz, A. Jasiak, L.


Pacholski, W. Rybarczyk, E. Tytyk. Zastosowania Ergonomii, nr 1-3, s. 307-320.


Majewski T. (1995) Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Majewski T. (2004) Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niewidomych i słabowidzących. Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.


Majewski T. (2006) Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.


Majewski T. (2007a) Gmina a niepełnosprawność. Podręcznik dla samorządów gminnych z zakresu aktywizacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.


Majewski T. (2007b) Jak zatrudniać osoby niepełnosprawne? Poradnik dla pracodawców. Warszawa, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.


Majewski T. (2009) Aktualne poglądy na możliwości zawodowe osób niewidomych. Szkoła Specjalna, t. 70, nr 4, s. 245-251.


Majewski T. (2011) Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych: poradnik dla urzędów pracy. Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.


Meder J. (1998) Osoby z zaburzeniami psychicznymi. W: Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Red. B. Szczepankowska, A. Ostrowska. Warszawa, Krajowy Urząd Pracy. http://www.praca.ffm.pl/doc/pnpz.pdf

 

Mrugalska K. (1998) Osoby z upośledzeniem umysłowym. W: Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Red. B. Szczepankowska, A. Ostrowska. Warszawa, Krajowy Urząd Pracy. http://www.praca.ffm.pl/doc/pnpz.pdf


Nowak E., Budny J., Kowalski K. (2008) Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. http://www.niepelnosprawni.pl/files/

www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/publikacje/mieszkanie_dostepne_01.pdf

 

Ostalecka A. (2007) Ergonomia zatrudniania osób niepełnosprawnych. W: Pracownik z niepełnosprawnością. Red. E. Rutkowska. Lublin, Fundacja Fuga Mundi.


Polak-Sopińska A. (2007a) Ogólne zasady doboru stanowisk pracy do indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych. W: Ergonomia niepełnosprawnym – w organizacji pracy i medycynie. Red. J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska, K. Boczkowska. Łódź, Wyd. Politechniki Łódzkiej, s. 103-115.

 

Polak-Sopińska A. (2007b) Przystosowanie stanowisk pracy do indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych podstawą ich aktywizacji zawodowej. W: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Warszawa, KIGR, s. 19-36.


Polak-Sopińska A. (2012) Osoby niepełnosprawne w Polsce. (Cz. 1). Atest, nr 10, s. 23-24.


Polak-Sopińska A., Gużewska M. (2013) Adaptacja ergonomiczna stanowiska pracy operatora wtryskarki dla osób niepełnosprawnych. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Aktywizacja życia, profilaktyka, rehabilitacja przez pracę i naukę. Red. J. Lecewicz-Bartoszewska, J. Lewandowski. Łódź, Wyd. Politechniki Łódzkiej.


Polak-Sopińska A., Rogalska A. (2011) Analiza dostosowania strony internetowej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W: Praktyka stosowania ergonomii. Red. E. Górska. Warszawa, Oficyna Wyd. PW, s. 73-84.


Polak-Sopińska A., Sujka E. (2011) Dostosowanie stanowisk produkcyjnych do możliwości i potrzeb osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności. W: Praktyka stosowania ergonomii. Red. E. Górska. Warszawa, Oficyna Wyd. PW, s. 85-98.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (2012) Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. http://www.psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/Informacja%20dla%20wszystkich%20-%20internet_0.pdf


Przystosowanie stanowisk pracy do indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych podstawą ich aktywizacji zawodowej (2007) Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, 2-3 (10-11), s. 199-222.

 

Sak M. (2012) 4 kroki. Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II. Podręcznik dobrych praktyk. Warszawa, PFRON. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów KONCENTRAT (2011) Inaczej mówiąc. http://
www.inaczejmowiac.pl/downloads/InaczejMowiac.pdf


Szczepankowski B. (1999) Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa, WSiP.


Tokarski T., Kurkus-Rozowska B., Liu D.(2000) Biomechaniczna ocena przydatności do pracy zawodowej wybranej grupy osób niepełnosprawnych. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 2, Supp. 1, s. 459-554.


WHO (2010) ICD-10, Version:2010. http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F70-F79
Zatrudnienie osoby głuchej – przeciwwskazania. Stanowisko pracy osoby głuchej – ogólna
charakterystyka [b.r.] Polski Związek Głuchych. http://www. głusi.org.pl


Zatrudnienie wspomagane (2011) Materiały konferencyjne. [Aut.] K. Boguszewska i in. Warszawa, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/archiwum-aktualnosci/go:1/art155.html

 

 

ROZDZIAŁ 12. Bibliografia uzupełniająca (w pliku PDF)