Psychospołeczne warunki pracy

 

ROZDZIAŁ 10. Psychospołeczne warunki pracy

Autorzy: Dorota Żołnierczyk-Zreda, Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Joanna Bugajska  - CIOP-PIB

 

Spis treści

  10.1. Informacje ogólne

  10.2. Ogólne wymagania dotyczące psychospołecznych warunków pracy

  10.3. Wytyczne i zalecenia dotyczące kształtowania psychospołecznych warunków pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

           10.3.1. Niepełnosprawność układu ruchu

           10.3.2. Niepełnosprawność wzroku

           10.3.3. Niepełnosprawność słuchu

           10.3.4.Niepełnosprawność psychiczna

           10.3.5. Niepełnosprawność intelektualna

           10.3.6. Inne rodzaje niepełnosprawności

  10.4. Bibliografia

 

10.1.Informacje ogólne

 

Podstawowymi psychospołecznymi aspektami środowiska pracy są wymagania psychologiczne pracy (wymagania jakościowe i ilościowe pracy, tempo pracy, klarowność wymagań itp.), kontrola w pracy (możliwość wpływania na proces pracy), wsparcie społeczne, a także możliwość rozwoju zawodowego. Niewłaściwe psychospołeczne warunki pracy powodują nadmierne obciążenie psychiczne, a nawet stres.
W związku z podpisaniem w 2004 r. przez partnerów społecznych Europejskiego porozumienia autonomicznego dotyczącego stresu związanego z pracą pracodawcy zobowiązani są do tworzenia pewnych ogólnych psychospołecznych warunków pracy, które przeciwdziałają stresowi [1]. W przytoczonym porozumieniu nie wymienia się jednak żadnych konkretnych działań, których celem jest tworzenie tych warunków, a tym samym przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy. W związku z powyższym jako teoretyczną podstawę do opracowania ogólnych wymagań dotyczących psychospołecznych warunków pracy przyjęto jeden z najpopularniejszych mo-deli stresu w pracy Roberta Karaska [2]. Model ten zakłada, że stres w pracy jest wynikiem wysokich wymagań pracy, niskiej kontroli oraz niskiego wsparcia społecznego. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym stres według tej teorii jest brak możliwości rozwoju zawodowego.
Psychospołeczne warunki pracy są szczególnie istotne przy dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością psychiczną oraz intelektualną, aczkolwiek zapewniają dobrostan wszystkich pracowników.
Rozdział ten zawiera ogólne wymagania dotyczące psychospołecznych warunków pracy (od¬noszące się zarówno do osób pełnosprawnych, jak i osób niepełnosprawnych), wymagania dotyczące psychospołecznych aspektów pracy wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [7], a także – mające istotne znaczenie w kontekście obciążenia psychicznego pracą (stresu) osób niepełnosprawnych – wytyczne i zalecenia dotyczące kształtowania psychospołecznych warunków pracy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

c.d. w pliku PDF...

 

ROZDZIAŁ 10. Psychospołeczne warunki pracy ( w pliku PDF )