Mikroklimat

 

Rozdział 8. Mikroklimat

Autorzy:  Magdalena Zwolińska, Joanna Bugajska

 

Spis treści

  8.1. Informacje ogólne
  8.2. Ogólne wymagania w zakresie parametrów mikroklimatu
         8.2.1. Środowisko umiarkowane
         8.2.2. Środowisko zimne
         8.2.3. Środowisko gorące
  8.3. Wytyczne i zalecenia dotyczące przystosowania środowiska pracy w zakresie mikroklimatu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
         8.3.1. Niepełnosprawność układu ruchu
         8.3.2. Niepełnosprawność wzroku
         8.3.3. Niepełnosprawność słuchu
         8.3.4. Niepełnosprawność psychiczna
         8.3.5. Niepełnosprawność intelektualna
         8.3.6. Inne rodzaje niepełnosprawności
  8.4. Bibliografia

 

8.1. Informacje ogólne

 

Parametry mikroklimatu występujące na stanowisku pracy (m.in. temperatura powietrza, temperatura promieniowania otaczających powierzchni, wilgotność i prędkość przepływu powietrza), jak również tempo metabolizmu organizmu oraz indywidualne zdolności przystosowania się do warunków mikroklimatu na stanowisku pracy, wpływają na poczucie komfortu cieplnego pracownika.
Zapewnienie pracownikom poczucia komfortu cieplnego przekłada się bezpośrednio na ich samopoczucie w pracy oraz na zwiększenie koncentracji uwagi podczas wykonywania czynności, a w konsekwencji na zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności pracy.
Środowisko pracy ze względu na parametry mikroklimatu dzieli się na umiarkowane, zimne oraz gorące. Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej [6] do podziału na poszczególne środowiska cieplne służy wskaźnik PMV (ang. predicted mean vote). Wskaźnik PMV, opisany w normie EN ISO 7730 [8], jest funkcją wielu zmiennych, m.in. wartości tempa metabolizmu, izolacyjności cieplnej stosowanej odzieży, temperatury otoczenia, temperatury radiacyjnej, prędkości przepływu powietrza czy wilgotności względnej powietrza.
Podział ten może wynikać również ze sposobu reakcji lub odpowiedzi organizmu na dane środowisko cieplne [1]. Wskaźniki służące do opisu obciążenia cieplnego oraz potencjalne skutki zagrożeń, jakie mogą występować w danym środowisku pracy, zamieszczono w tabeli 8-1.

 

Tabela 8-1. Potencjalne skutki zdrowotne wynikające z pracy w różnych środowiskach cieplnych

 

 

Środowisko zimne

Środowisko umiarkowane

Środowisko gorące

Wskaźniki do oceny środowiska cieplnego

PMV ≤ –2 IREQ

(ang. required clothing insulation) t wc (ang. wind chill temperature)

–2 > PMV > +2 PMV

(ang. predicted mean vote)

PMV ≥ +2 WBGT

(ang. wet bulb globe temperature)

Opis

ilość ciepła generowanego przez organizm jest niedostateczna w stosunku do odbierania ciepła z organizmu człowieka przez otaczające środowisko

ilość ciepła generowanego przez organizm jest zrównoważona z ilością ciepła odbieranego przez otaczające środowisko

ilość ciepła produko­wana przez organizm jest wyższa niż zdolność odebrania ciepła przez otaczające środowisko

Skutki zdrowotne

• obniżenie temperatury wewnętrznej ciała

• wychłodzenie organizmu

• hipotermia

• odmrożenia

• nie występują, z wyjątkiem przypadków odczuwania dyskomfortu wynikającego z indywidualnych różnic w odczuwaniu ciepła

• wzrost temperatury wewnętrznej ciała

• przegrzanie organizmu

• hipertermia

• oparzenia

 

c d.  w pliku pdf ...

 

Rozdział 8. Mikroklimat