Obciążenie fizyczne pracownika i przestrzenna organizacja stanowiska pracy

 

Rozdział 6. Obciążenie fizyczne pracownika i przestrzenna organizacja stanowiska pracy

Autorzy: Tomasz Tokarski, Joanna Kamińska, Paweł Bartuzi, Joanna Bugajska  - CIOP-PIB

 

Spis treści

  6.1. Informacje ogólne

  6.2. Ogólne wymagania dotyczące obciążenia fizycznego pracownika i przestrzennej organizacji stanowiska pracy

        6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące obciążenia fizycznego pracownika

        6.2.2. Ogólne wymagania dotyczące przestrzennej organizacji stanowiska pracy

  6.3. Wytyczne i zalecenia dotyczące obciążenia fizycznego pracownika i przestrzennej organizacji stanowiska pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

        6.3.1. Niepełnosprawność układu ruchu

        6.3.2. Niepełnosprawność wzroku

        6.3.3. Niepełnosprawność słuchu

        6.3.4. Niepełnosprawność psychiczna

        6.3.5. Niepełnosprawność intelektualna

        6.3.6. Inne rodzaje niepełnosprawności

  6.4. Bibliografia

 

6.1. Informacje ogólne

 

Prawidłowa organizacja pracy w zakresie obciążenia fizycznego polega na jej dostosowaniu do sprawności i wydolności fizycznej każdego pracownika, w tym także pracownika z niepeł¬nosprawnością ograniczającą te funkcje organizmu.
Obciążenie fizyczne pracownika zależy przede wszystkim od rodzaju czynności wykonywa¬nych na stanowisku pracy. Z tego względu najistotniejsze wymagania dotyczące stanowiska pracy wynikają z pracy dynamicznej i statycznej związanej z:

  • dużym wysiłkiem fizycznym
  • dużym obciążeniem pozycją przy pracy
  • dużą powtarzalnością ruchów
  • przemieszczaniem ładunków
  • używaniem dużych sił.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego i umożliwiającym sprawne wykonanie pracy jest prawidłowa przestrzenna organizacja stanowiska pracy, z uwzględnieniem wymiarów antropometrycznych pracownika. Wyniki pomiarów antropometrycznych dotyczących populacji, a zwłaszcza populacji pracowników, są określane w postaci centyli, które odnoszą się do procentów populacji w zakresie mierzonego parametru. Aby stanowiska pracy były dostosowane do wymiarów ciała większości pracowników, są projektowane tak, by spełniały wymagania dla osób mieszczących się pomiędzy 5. i 95. centylem populacji w zakresie wysokości ciała, długości tułowia, kończyn górnych i dolnych, szerokości, głębokości i obwodów członów ciała oraz zasięgów kończyn. Uwzględnienie wymienionych czynników i dostosowanie ich do rzeczywistych możliwości pracownika zarówno w zakresie sprawności i możliwości siłowych, jak i wymiarów antropometrycznych zapobiega nadmiernemu obciążeniu organizmu, szczególnie układu mięśniowo-szkieletowego oraz układu krążenia, warunkując zachowanie zdrowia oraz efektywność i bezpieczeństwo pracy...

 

Rozdział 6. Obciążenie fizyczne pracownika i przestrzenna organizacja stanowiska pracy ( w pliku PDF)