Oświetlenie i sygnalizacja wizualna

 

Rozdział 3.  Oświetlenie i sygnalizacja wizualna

Autorzy: Andrzej Pawlak, Agnieszka Wolska

 

Spis treści

  3.1. Informacje ogólne

         3.1.1. Oświetlenie

         3.1.2. Sygnalizacja wizualna

  3.2. Ogólne wymagania dotyczące jakości oświetlenia i sygnalizacji wizualnej

         3.2.1. Oświetlenie

         3.2.2. Sygnalizacja wizualna

  3.3. Wytyczne i zalecenia dotyczące przystosowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie jakości oświetlenia do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

         3.3.1. Niepełnosprawność układu ruchu

         3.3.2. Niepełnosprawność wzroku

         3.3.3. Niepełnosprawność słuchu

         3.3.4. Niepełnosprawność psychiczna

         3.3.5. Niepełnosprawność intelektualna

         3.3.6. Inne rodzaje niepełnosprawności

  3.4. Wytyczne i zalecenia dotyczące przystosowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie sygnalizacji wizualnej do po­trzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

         3.4.1. Niepełnosprawność układu ruchu

         3.4.2. Niepełnosprawność wzroku

         3.4.3. Niepełnosprawność słuchu

         3.4.4. Niepełnosprawność psychiczna

         3.4.5. Niepełnosprawność intelektualna

         3.4.6. Inne rodzaje niepełnosprawności

  3.5. Wytyczne dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa oraz informacji publicznej

  3.6. Bibliografia

 

3.1. Informacje ogólne

 

3.1.1. Oświetlenie

 

Oświetlenie jest to stosowanie światła w celu uwidocznienia miejsc, obiektów i ich otoczenia. Dotyczy wszystkich wnętrz i stanowisk pracy. Jest ważnym czynnikiem środowiska pracy, gdyż decyduje o widoczności otoczenia i szczegółów pracy wzrokowej, a tym samym istotnie wpływa na bezpieczeństwo i wydajność pracy wszystkich pracowników. Z tego względu oświetlenie zalicza się zarówno do czynników decydujących o bezpieczeństwie w środowisku pracy jak i o uciążliwości wykonywanych zadań wzrokowych. W zależności od rodzaju wykonywanych czynności wzrokowych oświetlenie powinno zapewniać:
– odpowiednie warunki do wykonywania zadań wzrokowych
– komfort widzenia, przy którym pracownicy mają dobre samopoczucie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów bhp [8] pracodawca zobowiązany jest zapewnić oświetlenie elektryczne o parame¬trach zgodnych z Polskimi Normami. Wymagania normatywne dotyczą zarówno oświetlenia pomieszczenia i stanowiska pracy, jak i innych części budynku, po których pracownik się przemieszcza (hol, korytarze, schody) lub z których korzysta (winda, łazienka, pomieszczenie socjalne, szatnia, stołówka itp.). W odniesieniu do stanowisk pracy wymagania dotyczą wyodrębnionego na stanowisku pracy obszaru zadania (rys. 3-1).

 

Rys. 3.1 (źródło: CIOP-PIB)

 

Również oświetlenie stosowane na zewnątrz budynku po zapadnięciu zmroku powinno ułatwiać pracownikowi bezpieczne przemieszczanie się po tym terenie oraz dotarcie do wejścia budynku.
Zapewnienie oświetlenia o parametrach zgodnych z wymaganiami podanymi w normach jest istotne dla wszystkich pracowników, w tym dla pracowników niepełnosprawnych. W przypadku osób słabowidzących, których uszkodzenie wzroku powoduje w różnym stopniu obniżenie zdolności widzenia otoczenia, parametry oświetleniowe powinny być, w miarę możliwości, dobrane do indywidualnych potrzeb tych osób. Dobór odpowiedniego oświetlenia, a także kontrastów barw, jest sprawą bardzo indywidualną i należy ją konsultować z zainteresowanym pracownikiem, w celu stworzenia mu optymalnych warunków pracy. Właściwy dobór parametrów ma na celu umożliwienie słabowidzącym pracownikom stanie się równorzędnymi pracownikami pod względem możliwości wykonywania zadań wzrokowych. Najistotniejsze parametry oświetleniowe oraz wytyczne i zalecenia ich doboru przedstawiono w rozdziałach 3.2 i 3.3.

 

3.1.2. Sygnalizacja wizualna

 

Zadaniem sygnalizacji wizualnej jest dostarczanie informacji o otoczeniu, występujących w nim obiektach, czynnikach, nieprawidłowościach lub zagrożeniach. Sygnalizacja wizualna może być realizowana poprzez:

  • napisy
  • dobór kontrastów barw
  • sygnały świetlne.

 

Stosowanie sygnalizacji wizualnej jest istotne dla wszystkich pracowników, jednak w największym stopniu – dla osób niepełnosprawnych...

 

Rozdział 3.  Oświetlenie i sygnalizacja wizualna (w pliku PDF)