Architektoniczne projektowanie obiektów i pomieszczeń pracy

 

Rozdział 2. Architektoniczne projektowanie obiektów i pomieszczeń pracy

Autorzy: Arkadiusz Walichnowski, Anna Przybyszewska, Katarzyna Gajewska

 

Spis treści

  2.1. Informacje ogólne

  2.2. Ogólne wymagania dotyczące architektonicznego projektowania obiektów i pomieszczeń pracy

        2.2.1. Zagadnienia ogólne

        2.2.2. Strefa zewnętrzna miejska

        2.2.3. Strefa wewnętrzna zakładu pracy

        2.2.4. Elementy budynku

  2.3. Wytyczne dotyczące architektonicznego projektowania obiektów i pomieszczeń pracy dla osób niepełnosprawnych

        2.3.1. Zagadnienia ogólne

        2.3.2. Strefa zewnętrzna miejska

        2.3.3. Strefa wewnętrzna zakładu pracy

        2.3.4. Elementy budynku

  2.4. Zalecenia dotyczące architektonicznego projektowania obiektów i pomieszczeń pracy dla osób niepełnosprawnych

  2.5. Bibliografia

 

2.1. Informacje ogólne

 

Wzrost świadomości społecznej, w tym w aspekcie prawa jednostki do godnego życia i równości funkcjonowania w społeczeństwie, był powodem tworzenia na świecie aktów prawnych i uregulowań formalnych. Przykładem takich działań jest Kanadyjska Karta Praw Wolności (1977), amerykańska ustawa ADA (1991) czy australijska DDA (1992), a także liczne uregulowania europejskie zainicjowane m.in. w Wielkiej Brytanii czy Szwecji. Działania światowe, spójne z działaniami Unii Europejskiej, przyczyniły się do powstania aktów prawnych, których uregulowania objęły począwszy od końca lat 80. osoby niepełnosprawne celem przywrócenia ich do życia społecznego i zawodowego. We wszystkich państwach europejskich i w bardzo wielu państwach na całym świecie istnieją liczne przepisy i akty prawne dotyczące nowo wznoszonych i już eksploatowanych obiektów budowlanych oraz terenów ich otaczających, odnoszące się do kwestii dostosowania do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W Polsce obowiązuje wiele prawnych uregulowań w zakresie budownictwa, systematycznie nowelizowanych, w których są zawarte szczegółowe przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Do najważniejszych krajowych przepisów i norm technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sąsiadujących z nimi terenów należą:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [1]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5]

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [3]

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym [2]

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra­wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa­nie [4]

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. DzU nr 230, poz. 1697 [7]

– PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa [8]

– PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja [9]

– PN-N-01256-04 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe [10]. Zawarte w powyższych przepisach i normach regulacje, w wielu punktach odnoszące się do wymagań osób niepełnosprawnych, mają na celu:

– wyeliminowanie barier architektonicznych w projektowanych nowych obiektach budow­lanych i ich otoczeniu

– systematyczną likwidację barier architektonicznych w już istniejących obiektach budowlanych

– poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

– podnoszenie jakości i komfortu użytkowania obiektów budowlanych i terenów wokół nich.

 

Stosowanie wytycznych i zaleceń przedstawionych w tym rozdziale może – zdaniem autorów – pozytywnie wpłynąć na dostosowanie istniejących budynków, budowli, a przede wszystkim zakładów pracy i ich otoczenia, do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pogodzenie różnorod­nych wymagań technicznych eliminujących konkretne bariery wymaga często uwzględnienia sprzeczności wynikających ze specyfiki poszczególnych typów niepełnosprawności. Z tego względu w dalszej części przedstawiono jedynie te konkretne rozwiązania, wytyczne i zale­cenia, które umożliwiają eliminację wad i barier związanych z określoną niepełnosprawnością, a jednocześnie nie powodują utrudnień w funkcjonowaniu obiektów i nie tworzą barier dla pozostałych użytkowników obiektu. Ze względu na specyfikę zagadnienia, omawiane aspekty dotyczą głównie parametrów fizycznych budynków i ich otoczenia, zatem odnoszą się przede wszystkim do niepełnosprawności układu ruchu (ze szczególnym uwzględnieniem osób po­ruszających się na wózkach inwalidzkich), wzroku (osoby niewidome lub słabowidzące) oraz słuchu (osoby głuche lub słabosłyszące)...

 

Rozdział 2. Architektoniczne projektowanie obiektów i pomieszczeń pracy (w pliku PDF)