Pracownik uboju trzody chlewnej

 

LISTA KONTROLNA

 

Pracownik uboju trzody chlewnej

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych w przedsiębiorstwie zadań

  Przygotowanie zwierząt do uboju, czynności ubojowe i przy powłokach zewnętrznych, wytrzewianie (opróżnianie jam ciała zwierzęcia z wnętrzności), wstępny podział tusz, klasyfikacja tusz, zbiórka i wstępna konserwacja ubocznych artykułów uboju (jadalnych i niejadalnych) oraz zbiórka i zabezpieczenie odpadów.

 2. Liczba i kwalifikacje osób

  5 osób, wykształcenie: średnie, zawodowe

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Nie

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Analiza ryzyka/czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych/ przetwórstwo mięsne – ubój, rozbiór mięsa, produkcja wędlin oraz wyrobów mięsnych

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

x

 

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

Co jest źródłem czynników biologicznych?

- Czy jest kontakt z krwią?

- Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

 


x

x

 

 

Kontakt z krwią, wnętrznościami i wydzielinami zwierząt,

Kał, mocz

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

Codziennie

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

 • wprowadzanie zwierzęcia przez przepęd do klatki za pomocą poganiaczy elektrycznych
 • oszałamianie za pomocą kleszczy elektrycznych
 • kłucie i wykrwawianie zwierzęcia
 • mycie mechaniczne
 • oparzanie
 • podnoszenie tusz za pomocą pęta łańcuchowego, podnoszenie tuszy za pomocą haków na tor kolejki transportowej
 • obsługa szczeciniarki - usuwanie za pomocą noża gałek ocznych, małżowiny usznej oraz nacinanie żyłek
 • opalanie tuszy palnikiem, doczyszczanie
 • otwieranie i opróżnianie jamy brzusznej, klatki piersiowej
 • rozcinanie tuszy na półtusze, usuwanie kręgosłupa i mózgu,
 • ważenie
 • konfekcjonowanie mięsa
 • transport półtusz do chłodni
 • wykonywanie prac porządkowych

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

8 godzin

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Głównie drogą powietrzno-kropelkową/ powietrzno-pyłową lub bezpośrednio poprzez kontakt skóry, błon śluzowych, skaleczenie

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

x

 

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

x

 

 

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

x

 

Praca przy oparzelniku i szczeciniarce, mycie karcherem

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

 

x

 

W jaki sposób są gromadzone/usuwane odpady?

Odpady  poubojowe  są gromadzone  w  szczelnych, zamykanych  i  przystosowanych  do  transportu  pojemnikach.  Po  zakończeniu
uboju są przekazywane do chłodni na odpady, a następnie odbierane przez  uprawnionego  odbiorcę  posiadającego  stosowne  zezwolenie  na  ich  odzysk  bądź unieszkodliwiania. Czyszczenie,  mycie  i  dezynfekcja
ubojni  oraz  urządzeń,  sprzętu  i  narzędzi  stosowanych  będzie wykonywana
każdorazowo  po  zakończeniu  uboju,  w  taki  sposób,  aby  nie  dopuścić  do zanieczyszczenia
środowiska.  Stosowane są odpowiednie procedury z użyciem odpowiednich środków i technik mycia i dezynfekcji.

Zużyte środki ochrony indywidualnej, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania są gromadzone w kontenerach ustawionych na wybetonowanym
placu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku
ubojni, chronione przed wpływem warunków
atmosferycznych.

Tusze do badania umieszczone są na wyznaczonym  stanowisku  badania weterynaryjnego, na hali uboju, a po stwierdzeniu przez lekarza jako podejrzane
kierowane są do wyznaczonej chłodni. Po 
uzyskaniu ostatecznej oceny weterynaryjnej półtusze kierowane są do chłodni jako nadające się na  cele  spożywcze  lub  do  magazynu  odpadów  jako  odpad.  Wychładzanie  półtusz
odbywa się na wisząco i w temperaturze 0°C.

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

 

x

 

Czy jest prowadzony rejestr prac narażających na działanie szkodliwego czynnika biologicznego oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach

x

 

 

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Stopień hermetyczności i środki hermetyczności

Czy są stosowane, a jeśli tak, to jakie i czy odpowiadają one wymogom opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2005r.?

Stopień hermetyczności 2

Działania systemowe

Czy zapewniony jest przenośna lub stacjonarna myjka do przemywania oczu?

x

 

 

Czy profilaktycznie stosowane są mydła i środki dezynfekujące?

x

 

 

Czy pracownicy mają możliwość oddzielenia odzieży roboczej i cywilnej?

x

 

Śluzy dla wyposażone w łazienki z prysznicami, szatnie

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

x

 

Ubrania – czyszczone przez firmę zewnętrzną według potrzeby. Dodatkowo pracownicy wyposażani są w ochronne jednorazowe fartuchy

Czy na stanowisku pracy jest możliwość umycia rąk?

x

 

 

Działania techniczne

Czy pomieszczenia są klimatyzowane/wentylowane mechanicznie?

x

 

 

Czy regularnie wymieniane są filtry w instalacji klimatyzacyjnej?

 

x

Regularne czyszczenie wentylacji mechanicznej

Sterylizacja pomieszczenia – lampy UV

 

x

 

Dezynfekcja narzędzi

x

 

Środki do dezynfekcji, szafy UV

Powierzchnie ścian i podłogi łatwo zmywalne, umożliwiające ich dezynfekcję

x

 

 

Stosowanie mat dezynfekujących

x

 

Maty dezynfekcyjne w przejściach pomiędzy budynkami, śluzami, powinny być czyste i zdezynfekowane tak przed jak i po użyciu

Narzędzia są przypisane do pomieszczeń i regularnie czyszczone i dezynfekowane

x

 

 

Środki transportu w pomieszczeń ubojni

x

 

Dezynfekcja w śluzach dezynfekcyjnych między pomieszczeniami, dezynfekcja kolejki transportowej

Zlew /umywalka:
- bezdotykowe dozowniki środków do mycia rąk;
- bezdotykowe dozowniki środków dezynfekcyjnych;
- jednorazowe ręczniki papierowe.

x

 

W wydzielonych miejscach wraz z instrukcjami

Stały nadzór weterynaryjny, diagnostyka laboratoryjna, kontrola czystości

x

 

 

Systematyczna i skuteczna dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (DDD)

x

 

 

Działania organizacyjne

Oznakowanie obszaru pracy?

x

 

 

Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych

x

 

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek skaleczenia

x

 

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek podrażnienia oczu.

x

 

 

Określone procedury dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń

x

 

Załącznik 1,2

Szczepienia ochronne.
Czy jest kontrola i nadzór nad szczepieniami ochronnymi?

x

 

SARS-Co-V-2, grypa – zaszczepieni są wszyscy pracownicy.

Czy pracownicy są poinformowani o możliwości immunizacji?

x

 

 

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

 

x

 

Czy przestrzegany jest bezwzględny zakaz jedzenia i picia na stanowisku pracy?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest instruktaż dla osób niebędących pracownikami a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

Dla osób z obsługi weterynaryjnej, technicznej

Oznakowanie stanowiska znakiem "zagrożenie czynnikiem biologicznym"

 

x

Znak umieszczony na kontenerze z odpadami niezdatnymi do spożycia

Plan higieny

x

 

 

Zapewnienie profilaktyki poekspozycyjnej

x

 

 

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy stosowane jest obuwie robocze?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

Rękawice metalowe antyprzecięciowe, nitrylowe

Czy zapewniona jest ochrona oczu?

x

 

Gogle lub przyłbica

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

x

 

Maska PP trójwarstwowa lub maski medyczne