Pracownik na fermie drobiu

 

LISTA KONTROLNA

 

Pracownik na fermie drobiu

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych w przedsiębiorstwie zadań

  Prowadzenie hodowli kur niosek oraz brojlerów, sprzedaż jaj i drobiu żywego

  Obowiązki

   • Codzienna opieka nad zwierzętami (m.in. karmienie, ścielenie)
   • Praca fizyczna polegająca na czyszczeniu i dezynfekcji pomieszczeń, podnoszeniu i przenoszeniu zwierząt, zbieraniu jaj, wykonywaniu prac porządkowych
 2. Liczba i kwalifikacje osób

  3 osoby, wykształcenie:

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Tak - 1

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Analiza ryzyka/czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych/pracownik fermy drobiu

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

 

x

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

 

x

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

x

 

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

Co jest źródłem czynników biologicznych?

- Czy jest kontakt z krwią?
- Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

 

 

x

 

 

 

Wydzieliny zwierząt, obornik

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

Codziennie

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

Codzienna opieka nad zwierzętami, podnoszenie i przenoszenie zwierząt, usuwanie ze stada osobników słabych, chorych lub martwych, zbieranie jaj, wykonywanie prac porządkowych : rozkładanie ściółki, usuwanie z podłogi nieczystości, czyszczenie karmników i poideł; konserwowanie urządzeń, pakowanie drobiu i jaj, podawanie (szczepionek, leków), usuwanie obornika

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

2– 8 godzin

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Głównie drogą powietrzno-kropelkową/powietrzno-pyłową lub bezpośrednio poprzez kontakt skóry, błon śluzowych z skażoną powierzchnią lub obornikiem

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

 

x

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

x

 

 

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

x

 

Wyłapywanie zwierząt i wkładanie zwierząt do klatek transportowych. Usuwanie obornika - mechaniczne usunięcie obornika wypychaczem/ciągnikiem, drobne pozostałości obornika i ściółki są usuwane ręcznie przy użyciu twardych mioteł, skrobaków i łopat. Mycie i dezynfekcja – myjką ciśnieniową i zamgławianie. Dezynfekcja urządzeń.

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

 

x

 

W jaki sposób są gromadzone/usuwane odpady?

Obornik jest usuwany z pomieszczeń inwentarskich po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym i magazynowany na szczelnej płycie wyposażonej w zbiornik na odcieki, z której następnie jest odbierany przez firmę zewnętrzną do celów rolniczych (na podstawie zaopiniowanego planu nawożenia) lub w celu przygotowania podłoża dla grzybów lub wytwarzania kompostów. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności są magazynowane w chłodzonym i zamykanym kontenerze (konfiskatorze), następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu uprawnienia do gospodarowania takim materiałem.
Załącznik 3

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

 

x

 

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Stopień hermetyczności i środki hermetyczności

Czy są stosowane, a jeśli tak, to jakie i czy odpowiadają one wymogom opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2005r.?

Stopień hermetyczności 2

Działania systemowe

Czy zapewniony jest przenośna lub stacjonarna myjka do przemywania oczu?

x

 

 

Czy profilaktycznie stosowane są mydła i środki dezynfekujące?

x

 

 

Czy pracownicy mają możliwość oddzielenia odzieży roboczej i cywilnej?

x

 

Śluzy dla wyposażone w łazienki z prysznicami, szatnie

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

x

 

Ubrania – czyszczone przez firmę zewnętrzną według potrzeby. Dodatkowo pracownicy wyposażani są w ochronne jednorazowe kombinezony.

Czy na stanowisku pracy jest możliwość umycia rąk?

x

 

 

Działania techniczne

Czy pomieszczenia są klimatyzowane/wentylowane mechanicznie?

x

 

System wentylacji mechanicznej sterowany automatycznie, system chłodzenia coolig-pad, wysokosprawny kocioł

Czy regularnie wymieniane są filtry w instalacji klimatyzacyjnej?

 

x

Regularne czyszczenie wentylacji mechanicznej

Sterylizacja pomieszczenia – lampy UV

 

x

 

Powierzchnie ścian i podłogi łatwo zmywalne, umożliwiające ich dezynfekcję

x

 

 

Stosowanie mat dezynfekujących

x

 

maty dezynfekcyjne w przejściach pomiędzy budynkami, śluzami, powinny być czyste i zdezynfekowane tak przed jak i po użyciu

Narzędzia są  przypisane do pomieszczeń i regularnie czyszczone i dezynfekowane

x

 

 

Środki transportu w obrębie ferm są regularnie czyszczone i dezynfekowane

x

 

Dezynfekcja w śluzach dezynfekcyjnych między kurnikami (śluzy  dezynfekcyjne wjazdowe do pozostałych samochodów)

Zlew /umywalka oraz
- bezdotykowe dozowniki środków do mycia rąk;
- bezdotykowe dozowniki środków dezynfekcyjnych;
- jednorazowe ręczniki papierowe

x

 

 

Dokumentacja konserwacji urządzeń dozujących wodę i pasze, sterujących mikroklimatem i inną

x

 

wymogi wg konkluzji BAT – dec. 2017/302, L 43/231

Stały nadzór weterynaryjny, okresowa diagnostyka laboratoryjna, systematyczna kontrola paszy i wody pod względem higienicznym

x

 

 

Systematyczna i skuteczna dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (DDD)

x

 

 

Działania organizacyjne

Oznakowanie obszaru pracy

x

 

 

Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych

x

 

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek skaleczenia.

x

 

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek podrażnienia oczu.

x

 

 

Określone dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń

x

 

Załącznik 1Załącznik 2

Szczepienia ochronne.

Czy jest kontrola i nadzór nad szczepieniami ochronnymi?

x

 

grypa – zaszczepieni są wszyscy pracownicy

Czy pracownicy są poinformowani o możliwości immunizacji?

x

 

 

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

 

x

 

Czy przestrzegany jest bezwzględny zakaz jedzenia i picia na stanowisku pracy?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

 

Czy przeprowadzany instruktaż dla osób niebędących pracownikami a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

Dla osób z obsługi weterynaryjnej, technicznej, ekip DDD i administracji

Oznakowanie stanowiska znakiem „zagrożenie czynnikiem biologicznym”

 

x

Znak umieszczony na kontenerze z padłymi zwierzętami

Plan higieny

x

 

 

Zapewnienie profilaktyki poekspozycyjnej

x

 

 

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy stosowane jest obuwie robocze?

x

 

 

Czy środki ochrony indywidualnej są przechowywane w dobrze oznakowanym miejscu?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona oczu?

x

 

Gogle lub przyłbica

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

x

 

Maska PP trójwarstwowa