Załącznik 1-3

 

Załącznik 1

 

Postępowanie awaryjne na wypadek skaleczenia.

 

W każdym przypadku bezpośrednio po ekspozycji należy wdrożyć postępowanie mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia oraz zgłosić zdarzenie przełożonemu zgodnie z procedurami obowiązującymi w zakładzie pracy.

 

 • Przemyć miejsce zranienia wodą z mydłem lub odpowiednimi zalecanymi płynami do mycia rąk
 • Jeśli nie grozi to utratą życia, nie tamować krwawienia przez 1 – 2 min
 • Nie wyciskać krwi z rany
 • Założyć jałowy, wodoszczelny opatrunek.
 • Jeśli na miejscu ekspozycji jest krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny należy go usunąć za pomocą gazy zwilżonej odpowiednim środkiem odkażającym, a następnie przetrzeć tym środkiem miejsce ekspozycji dwukrotnie
 • UWAGA! Nie należy dezynfekować miejsca ekspozycji preparatem na bazie alkoholu! 

 

Załącznik 2

 

W przypadku, gdy krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny dostanie się do oczu, należy delikatnie, lecz dokładnie przepłukać okolicę oka i worek spojówkowy wodą lub 0,9 % NaCl, przy otwartych powiekach.

 

 

Załącznik 3

 

Postępowanie z odpadami medycznymi

 1. Odpady medyczne w miejscu ich powstawania wyrzucamy do:
  * wiadra pedałowego wyłożonego workiem foliowym lub
  * do worka foliowego zawieszonego na stelażu.
 2. Odpady medyczne usuwamy po każdym dniu pracy.
 3. Wiadra pedałowe po usunięciu worka myjemy i dezynfekujemy.
 4. Odpady medyczne gromadzimy w wydzielonym pomieszczeniu w odpowiednich większych pojemnikach do momentu wywozu odpadów medycznych i utylizacji przez odpowiednią firmę.

 

Odpady znakowane odpowiednio:

 • 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
 • 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
 • 18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
 • 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

 

Magazynowanie odpadów:

 • 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82* – Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* odbywa się tylko w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin. Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03* i 18 01 82* odbywa się tylko w temperaturze do 18ºC, z tym że od 10ºC do 18ºC może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10ºC – nie dłużej niż 30 dni.

 

Sposób pakowania odpadów:

 • Odpady medyczne zakaźne , z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
 • Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie
 • Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
 • Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia

 

Procedury higieniczne dotyczące personelu.

 

Wymagania dotyczące higieny rąk:

 • podczas pracy nie należy nosić biżuterii;
 • paznokcie muszą być krótkie;
 • zranienia, otarcia należy zabezpieczyć wodoodpornym opatrunkiem;
 • ręce należy myć: przed przystąpieniem do pracy, przed przyjęciem klienta, przed założeniem rękawiczek, po zdjęciu rękawiczek i fartucha;
 • obowiązuje higieniczne mycie i dezynfekcja rąk;
 • przed nałożeniem preparatu dezynfekcyjnego ręce należy osuszyć;
 • nie wolno uzupełniać dozowników na mydło oraz płyny do dezynfekcji poprzez dolewanie;
 • dozowniki przed ponownym napełnieniem muszą być umyte, wyparzone i wysuszone;
 • rękawiczki jednorazowego użytku nie można stosować wielokrotnie.